W związku z dużym zainteresowaniem środowisk wędkarskich możliwością uprawiania amatorskiego połowu ryb  na śródlądowych wodach płynących nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 6  ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018, poz.1476 ze zm.) uprawniony do rybactwa w danym obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką.

Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa, w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym.

Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb stanowi element prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Wcześniejszy tryb działania i wydawanie bezpłatnych pozwoleń na  amatorski połów ryb miało charakter wyłącznie przejściowy, dopuszczony warunkowo do realizacji. 

Obecnie na terenie RZGW w Rzeszowie nie ma możliwości bezpłatnego ani płatnego udostępniania wód obwodów rybackich do amatorskiego połowu ryb.

Jednocześnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że dla tych obwodów rybackich, które nie posiadają wyłonionego w drodze konkursu użytkownika uprawnionego do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na śródlądowych wodach płynących  sukcesywnie będą ogłaszane konkursy ofert o ich oddanie w rybackie użytkowanie.