logo4

 

INFORMACJA

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizuje w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego (działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn: Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg - etap 1”


Szczegółowe warunki realizacji Projektu określa umowa o dofinansowanie RPPK.04.01.00-18-0002/18-00 z dnia 26 listopada 2019 r. wraz z późn. zm.

Nr Projektu

RPPK.04.01.00-18-0002/18-00

Budżet Projektu

Całkowita wartość projektu:

16 118 574,14 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych:

15 716 446,81 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

13 358 979,79

Wkład własny pokrywany ze środków budżetu państwa:

2 357 467,02

Okres realizacji Projektu:

- rozpoczęcie: 30.08.2016 r.

- zakończenie: 30.11.2021 r.

 

Miejsce realizacji Projektu:

Dolina rzeki Trześniówki na terenie miejscowości:

Zalesie – gmina   Gorzyce

Trześń – gmina Gorzyce 

 

Główne etapy realizacji robót budowlanych:

 

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym
 • Drogi serwisowe po koronie oraz przywałowe
 • Drogi przywałowe przy przejazdach i zjazdach wałowych
 • Przepusty wałowe
 • Roboty towarzyszące

 

Efekty rzeczowe realizacji Projektu:

Etap 1 przedsięwzięcia inwestycyjnego polega na rozbudowie prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku w km 0+000+4-641 o łącznej długości 4,641 km. W ramach rozbudowy wału przewiduje się poszerzenie i podwyższenie korpusu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego korpusu i podłoża. W celu zapewnienia odwodnienia terenu zawala przewiduje się rozbudowę 2 szt. przepustów wałowych. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji podczas akcji przeciwpowodziowych oraz dla celów konserwacji wału, przewiduje się poprawę układu komunikacyjnego poprzez wykonanie drogi powodziowej, rozbudowę 5 szt. przejazdów wałowych, wykonanie przepustu drogowego i dwóch placów manewrowych oraz 4 szt. wjazdów na wał. Ponadto w ramach robót towarzyszących rozbudowie obwałowania przewiduje się likwidację kolizji jego trasy z uzbrojeniem terenu.

Zakładany cel realizacji Projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Wisły w województwie podkarpackim, poprzez kontynuację procesu rozbudowy cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Trześniówki. Efekty projektu zminimalizują zagrożenie powodziowe, a przez to jego skutki: straty w ludziach, straty w zdrowiu mieszkańców, nieodwracalne zniszczenia i degradację środowiska naturalnego, straty w mieniu osób i podmiotów gospodarczych, straty w mieniu publicznym, ponoszenie przez władze lokalne wysokich kosztów na odbudowanie zniszczonego majątku publicznego.

Wytworzona infrastruktura przeciwpowodziowa w ramach projektu przyczyni się do  zwiększenia odporności obszarów Gminy Gorzyce na zagrożenia spowodowane niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. Efekty projektu zapewnią ochronę mienia i życia 3 033 mieszkańców, jak również ochronę obiektów infrastruktury technicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw. Zrealizowanie inwestycji przyczyni się tym samym do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców zamieszkujących obszar dotychczas zagrożony zjawiskami powodziowymi oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.


logo4

INFORMACJA

 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizuje w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego (działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn: "Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg - etap 2”

 

Szczegółowe warunki realizacji Projektu określa umowa o dofinansowanie RPPK.04.01.00-18-0003/18-00 z dnia 28 listopada 2019 r. wraz z późn. zm

 

Nr Projektu

RPPK.04.01.00-18-0003/18-00

 

Budżet Projektu

Całkowita wartość projektu:

6 146 343,51 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych:

5 865 530,65 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

4 985 701,05 zł

Wkład własny pokrywany ze środków budżetu państwa:

879 829,60

Okres realizacji Projektu:

- rozpoczęcie: 30.08.2016 r.

- zakończenie 30.11.2021 r.

 

Miejsce realizacji Projektu:

Dolina rzeki Trześniówki na terenie miejscowości:

Miasto Tarnobrzeg – gmina  miejska Tarnobrzeg

Trześń – gmina Gorzyce 

 

Główne etapy realizacji robót budowlanych: 

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym
 • Drogi serwisowe po koronie oraz przywałowe
 • Drogi przywałowe przy przejazdach i zjazdach wałowych
 • Przepusty wałowe
 • Roboty towarzyszące

 

Efekty rzeczowe realizacji Projektu:

Etap 2 przedsięwzięcia inwestycyjnego polega na rozbudowie prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku w km 4+641 - 7+678 o łącznej długości 3,037 km. W ramach rozbudowy wału przewiduje się poszerzenie i podwyższenie korpusu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego korpusu i podłoża. W celu zapewnienia odwodnienia terenu zawala niezbędne będzie dokonanie przebudowy 1 szt. przepustu wałowego. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji podczas akcji przeciwpowodziowych oraz dla celów konserwacji wału, przewiduje się poprawę układu komunikacyjnego poprzez wykonanie drogi powodziowej, rozbudowę 3 szt. przejazdów wałowych oraz wykonanie przepustu drogowego i 1 szt. wjazdu na wał, 2 szt. zjazdów z wału. Ponadto w ramach robót towarzyszących rozbudowie obwałowania przewiduje się likwidację kolizji jego trasy z uzbrojeniem terenu.  

Zakładany cel realizacji Projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Wisły w województwie podkarpackim, poprzez kontynuację procesu rozbudowy cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Trześniówki. Efekty projektu zminimalizują zagrożenie powodziowe, a przez to jego skutki: straty w ludziach, straty w zdrowiu mieszkańców, nieodwracalne zniszczenia i degradację środowiska naturalnego, straty w mieniu osób i podmiotów gospodarczych, straty w mieniu publicznym, ponoszenie przez władze lokalne wysokich kosztów na odbudowanie zniszczonego majątku publicznego.

Wytworzona infrastruktura przeciwpowodziowa w ramach projektu przyczyni się do  zwiększenia odporności obszarów miasta Tarnobrzeg oraz Gminy Gorzyce na zagrożenia spowodowane niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. Efekty projektu zapewnią ochronę mienia i życia 1 590 mieszkańców, jak również ochronę obiektów infrastruktury technicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw. Zrealizowanie inwestycji przyczyni się tym samym do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców zamieszkujących obszar dotychczas zagrożony zjawiskami powodziowymi oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.