nfos big

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie umowy nr 229/2017/Wn50/NE-GW/D z dnia 28.09.2017 wraz z późn. zmianami realizuje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadanie pn: „Uzupełnienie i aktualizacja wg obowiązujących aktów prawnych raportu o oddziaływaniu na środowisko zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce na terenie gm. Krempna oraz Nowy Żmigród zawierającego wariantowe rozwiązania realizacyjne przedsięwzięcia”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

 • Etapu I - polegającego na przeprowadzeniu powtórnej analizy wariantowej przedsięwzięcia, która będzie stanowić podstawę do dalszych prac związanych z oceną inwestycji na środowisko,
 • Etapu II - polegającego na wykonaniu opracowania przyrodniczego, składającego się z:
  Części I: wstępne prace kameralne, obejmującej:
  - analizę dostępnej literatury, danych niepublikowanych i innych materiałów,
  - opracowanie metodyki badań
  - wyznaczenie buforu badań terenowych
  - zaproponowanie harmonogramu prac terenowych
  - waloryzację
  Części II: inwentaryzacja przyrodnicza, obejmującej:
  - badania terenowe
  - weryfikację zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia
  - inwentaryzację drzew i krzewów
  Części III: sprawozdanie końcowe obejmujące scalone i ujednolicone informacje z Etapu II (Części I i II), a także:
  - opis warunków atmosferycznych
  - opracowanie wyników inwentaryzacji
  - mapy tematyczne
  - dokumentację fotograficzną
  - materiały w wersji elektronicznej (w tym oryginalne dane gps, bazę danych GIS)
 • Etapu III – polegającego na opracowaniu jednolitego tekstu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Budżet zadania

Przewidywany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia:

1 795 800,00 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych:

1 795 800,00 zł

Kwota Dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1 795 800,00 zł

Zakończenie realizacji Przedsięwzięcia: 31.03.2020 r.