FE POIS poziom pl 1 rgb

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, służących  realizacji zadań publicznych PGW WP  w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki”.

 

Podstawowe informacje o projekcie

Tytuł projektu: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW WP w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej.

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0005/23

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji zasobu budynków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Projekt przygotowawczy będzie stanowił etap pierwszy i obejmował wykonanie audytów efektywności energetycznej 69 budynków na terenie 8 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących wskaźników:

Wskaźniki produktu istotne dla celów inwestycji,  które zostaną osiągnięte do 2023 roku:

liczba obiektów, dla których wykonano dokumentację inwestycyjną niezbędną do termomodernizacji -   69 szt.                                                                                                                              

Lokalizacja projektu: 69 budynków na terenie 8 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Zakres rzeczowy

Zadanie 1: Wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW Wody Polskie w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej. Wykonanie dokumentacji - audytów efektywności energetycznej, planowany czas realizacji: 25.04.2023 - 31.12.2023.

Wartość projektu: 58 5603,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 58 5603,00 PLN

 

 

logo5

 

 

INFORMACJA

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizuje w ramach osi priorytetowej II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego)Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014-2020 projekt pn: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok”.


Szczegółowe warunki realizacji Projektu określa umowa o dofinansowanie POIS.02.05.00-00-0002/17-00 z dnia 25 maja 2018 r.

Nr Projektu:

POIS.02.05.00-00-0002/17-00

Budżet Projektu:

Całkowita wartość projektu:

68 356 168,77 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych:

68 356 168,77 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności:

42 299 103,78

Wkład własny pokrywany ze środków budżetu państwa

7 464 547,73

Okres realizacji Projektu:

- rozpoczęcie robót: październik 2019 r.

- zakończenie robót: grudzień 2022 r.

 

 

Miejsce realizacji Projektu:

Zbiornik przystopniowy na rzece Wisłok na terenie Miasta Rzeszów

Główne etapy realizacji robót:

 • Roboty przygotowawcze,
 • Wydobycie osadów,
 • Zagospodarowanie osadów,
 • Prace towarzyszące.

 

Efekty rzeczowe realizacji Projektu:

Projekt  został podzielony na 2 etapy realizacyjne w ramach których przewiduje się wydobyć ok. 0,68 mln m3 nagromadzonych osadów. Etap I przedsięwzięcia obejmuje obszar zbiornika od przekroju w km 73+930 do km 75+060.W ramach Etapu I wyodrębnione zostały 3 cykle robocze. Etap II obejmuje obszar zbiornika od km 75+060 do km 78+230, znajdującego się w całości na terenie obszaru Natura 2000. Efektem końcowym zrealizowanego Projektu będzie przywrócenie pojemności retencyjnej zbiornika o ok. 0,68 mln m3.

Zakładany cel realizacji Projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa warunków retencjonowania wody w Zbiorniku Rzeszów poprzez wyeliminowanie procesów związanych z:

 • postępującym systematycznie zalądowianiem się czaszy zbiornika powodującym w konsekwencji zmniejszenie zasobów wód dyspozycyjnych,
 • pogarszaniem się jakości wody pitnej dla Miasta Rzeszowa,
 • pogarszaniem się warunków spłaszczania fali wezbraniowych,
 • pogarszaniem się warunków spływu wód roztopowych,
 • powstawaniem lokalnych przetamowań w strefach przybrzeżnych zbiornika w wyniku nie kontrolowanego gromadzenia się odpadów,
 • postępującą eutrofizacją, zmieniającą warunki siedliskowe dla ichtiofauny
 • ograniczeniem przestrzeni ekologicznej dla fauny zbiornika,
 • zarastaniem koryta rzeki Wisłok i czaszy zbiornika wywołujących w skutkach zmniejszenie natlenienia i nasłonecznienia.

 

Mechanizm sygnalizacji nieprawidłowości w wykorzystaniu środków POIiŚ