rpo logo

 

INFORMACJA

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego (działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn: „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie”


Szczegółowe warunki realizacji Projektu określiła decyzja o dofinansowaniu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-0004/17 z dnia 22.11.2017 r. stanowiąca załącznik do Uchwały Nr 372/7802/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28.11.2017 r., zatwierdzającej w/w Projekt do realizacji, a obecnie określa umowa o dofinansowanie RPPK.04.01.00IZ-00-18-0004/17 z dnia 07.03.2018 r. wraz z późn zm.)

- Realizacja projektu wprost wynika z najważniejszego dokumentu z dziedziny gospodarki wodnej jakim jest Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru górnej Wisły, przyjęty przez Rząd RP w dniu 16.10.2016 r.
- Projekt do końca 2017 roku stanowił zadanie własne województwa podkarpackiego w imieniu którego działał Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rzeszowie
- Projekt od 01.01.2018 r. stanowi zadanie statutowe nowoutworzonego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. którego głównym zadaniem jest zapewnienie ochrony przed powodzią.

Nr Projektu
RPPK.04.01.00-18-0004/17

Budżet Projektu
Całkowita wartość projektu:
33 837 449,73 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych:
30 000 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
25 499 999,98 zł

Wkład własny ze środków Budżetu Państwa:
4 500 000,02 zł

Wartość wydatków niekwalifikowanych:
3 837 449,73 zł

Okres realizacji Projektu:
- rozpoczęcie: 01.01.2014 r.
- zakończenie: 30.09.2021 r.

Miejsce realizacji Projektu:
Dolina rzeki Wisłoki na terenie miejscowości:
Boża Wola – gmina Mielec
Kiełków – gmina Przecław

Główne etapy realizacji robót budowlanych:
1. Budowa lewego wału przeciwpowodziowego potoku Kiełkowskiego w km wału 0+150 – 1+971 (km potoku 0+250 – 2+100).
2. Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki w km wału 0+000 – 4+107 (km rzeki 27+600 – 31+400).
3. Roboty towarzyszące.

 

Efekty rzeczowe realizacji Projektu:
Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie lewego wału rzeki Wisłoki o długości 4, 107 km w km rzeki 27+600-31+400 oraz budowie lewego wału potoku Kiełkowskiego o długości 1, 821 km w km rzeki Wisłoki 27+100 - 27+600. W celu zabezpieczenia przed filtracją, w podłożu wału zostanie wykonana pionowa przesłona przeciwfiltracyjna, natomiast na skarpach wałów zostanie ułożona geomembrana. W celu zapewnienia odwodnienia terenu zawala niezbędne będzie wykonanie 6 szt. przepustów wałowych. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji podczas prowadzenia akcji przeciwpowodziowych oraz dla celów konserwacji wału, przewiduje się stworzenie układu komunikacyjnego poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych (na zawalu i w międzywalu) oraz budowę 9 szt. przejazdów wałowych. Przedmiotowa inwestycja obejmuje również przebudowę i budowę zjazdów w ciągu dróg powiatowych i gminnych wraz z przepustami drogowymi, jak również rozbiórkę i przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu na trasie wałów.

 

Zakładany cel realizacji Projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Wisłoki w województwie podkarpackim, poprzez kontynuację procesu budowy wałów przeciwpowodziowych. Działania realizowane w ramach projektu bezpośrednio przyczynią się do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w obszarze zagrożonym powodziami i podtopieniami na terenach Gminy Mielec i Gminy Przecław. Efekty projektu zminimalizują bądź całkowicie zlikwidują zagrożenie powodziowe, a przez to jego skutki: straty w ludziach, straty w zdrowiu mieszkańców, nieodwracalne zniszczenia i degradację środowiska naturalnego, straty w mieniu osób i podmiotów gospodarczych, straty w mieniu publicznym, ponoszenie przez władze lokalne wysokich kosztów na odbudowanie zniszczonego majątku publicznego.
Wytworzona infrastruktura przeciwpowodziowa w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia odporności obszarów miejscowości Boża Wola i Kiełków na zagrożenia spowodowane niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. Efekty projektu zapewnią ochronę mienia i życia 1040 mieszkańców, jak również ochronę obiektów infrastruktury technicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw. Zrealizowanie inwestycji przyczyni się tym samym do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców zamieszkujących obszar dotychczas zagrożony zjawiskami powodziowymi oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.