Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2021

Przypominamy o obowiązku przedłożenia nie później niż do dn. 28 lutego 2022 r. sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok 2021 - zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 t.j.).  

Obowiązkiem przedłożenia ankiety objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017), jak również aglomeracje, które przekazały dane na potrzeby AKPOŚK 2021 (występują w projekcie VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych). Gminy wiodące powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2021 r. w aglomeracjach, uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji.

W związku z koniecznością przeprowadzenia  weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2021 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe  prosimy również o zapoznanie się z załączoną klauzulą RODO.

Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2021 wraz z informacją o sposobie przekazania tych sprawozdań dostępne są na stornie internetowej oraz BIP KZGW PGW pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/kzgw-sprawozdanie-z-kposk-za-rok-2021.html

Ponadto, AKPOŚK 2017 zatwierdzoną przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. oraz sprawozdania z poprzednich lat dostępne są na stronie internetowej PGW WP KZGW pod adresem: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

 

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). 

Program ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. 
KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

W latach 2003 – 2016

  • wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2016 – 2178 km sieci,
  • wybudowano 403 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych (w roku 2016 – 7 obiektów),
  • przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2016 – 105 inwestycji),
  • Na inwestycje wydano ok 63,8 mld zł (w roku 2016 – 2,4 mld zł).

VI aktualizacja KPOŚK (VI AKPOŚK)

W związku z planowaną VI aktualizacją krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK) oraz koniecznością dokonania przeglądu i weryfikacji wyznaczonych aglomeracji, KZGW PGW WP opracowało mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji. Oba dokumenty zostały zatwierdzone przez ministra ds. gospodarki wodnej.

Mapa drogowa zawiera szczegółowy harmonogram prac oraz założenia i warunki jakie muszą zostać spełnione, aby aglomeracja i zaplanowane dla niej inwestycje zostały ujęte w aktualizacji. Natomiast Wytyczne zawierają:

- informacje związane z wypełnieniem założeń mających na celu prawidłowe wdrażanie w Polsce  dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

- opis kryteriów i założeń dla wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji wraz z parametrami do analizy ekonomicznej opłacalności wykonania inwestycji,

- opis procesu wyznaczania/zmiany/likwidacji aglomeracji wraz z wszystkimi działaniami związanymi z wypełnieniem warunków KPOŚK.

V aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK 2017)

Rada Ministrów przyjęła piątą aktualizację KPOŚK 31 lipca 2017 r. Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021.

AKPOŚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o równorzędnej liczbie mieszkańców 38,8 mln), w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.

MASTER PLAN

Następstwem zatwierdzenia piątej aktualizacji KPOŚK było stworzenie nowej wersji Master Planu dla dyrektywy ściekowej. Master Plan zawiera zestawienie najważniejszych informacji planistycznych z zakresu gospodarki ściekowej wykazanych w aktualizacji. Dokument został zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 8 września 2017 r.


Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2021

 

 


Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2020


Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2019


Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2018 - ankieta


Szósta aktualizacja Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)


Piąta aktualizacja Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych (V AKPOŚK)


Master Plan i jego aktualizacje


KPOŚK oraz wcześniejsze aktualizacje Programu


Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji KPOŚK


Sprawozdania z wykonania KPOŚK


Materiały informacyjne


Krajowe akty prawne związane z gospodarką wodno-ściekową i osadami komunalnymi

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wyniki analizy sprawozdan z realizacji KPOSK za 2020 r.pdf)Wyniki analizy sprawozdan z realizacji KPOSK za 2020 r.pdf 219 kB2021-04-20 10:572021-04-20 10:57
Pobierz plik (Wyniki wstępnej analizy sprawozdawczości z KPOŚK za 2019 r..pdf)Wyniki wstępnej analizy sprawozdawczości z KPOŚK za 2019 r..pdf 303 kB2020-04-07 07:322020-04-07 07:34