Dotacja przeznaczona na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków  z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

 logo PL

 

1. Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok.

Wartość dofinansowania: 7 464 547,73 PLN

Całkowita wartość Projektu: 68 356 168,77 PLN

Projekt  został podzielony na 2 etapy realizacyjne w ramach których przewiduje się wydobyć ok. 0,68 mln m3 nagromadzonych osadów. Etap I przedsięwzięcia obejmuje obszar zbiornika od przekroju w km 73+930 do km 75+060.W ramach Etapu I wyodrębnione zostały 3 cykle robocze. Etap II obejmuje obszar zbiornika od km 75+060 do km 78+230, znajdującego się w całości  na terenie obszaru Natura 2000. Efektem końcowym zrealizowanego Projektu będzie przywrócenie pojemności retencyjnej zbiornika o ok. 0,68 mln m3.

Główne etapy realizacji robót:

 • Roboty przygotowawcze
 • Wydobycie osadów
 • Zagospodarowanie osadów
 • Prace towarzyszące.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków retencjonowania wody w Zbiorniku Rzeszów poprzez wyeliminowanie procesów związanych z:

 • postępującym systematycznie zalądowianiem się czaszy zbiornika powodującym
  w konsekwencji zmniejszenie zasobów wód dyspozycyjnych,
 • pogarszaniem się jakości wody pitnej dla Miasta Rzeszowa,
 • pogarszaniem się warunków spłaszczania fali wezbraniowych,
 • pogarszaniem się warunków spływu wód roztopowych,
 • powstawaniem lokalnych przetamowań w strefach przybrzeżnych zbiornika w wyniku nie kontrolowanego gromadzenia się odpadów,
 • postępującą eutrofizacją, zmieniającą warunki siedliskowe dla ichtiofauny
 • ograniczeniem przestrzeni ekologicznej dla fauny zbiornika,
 • zarastaniem koryta rzeki Wisłok i czaszy zbiornika wywołujących w skutkach zmniejszenie natlenienia i nasłonecznienia.

 

2. Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg - etap 1

 

Wartość dofinansowania: 2 357 467,02 PLN

Całkowita wartość Projektu: 16 118 574,14 PLN

 

Etap 1 przedsięwzięcia inwestycyjnego polega na rozbudowie prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku w km 0+000+4-641 o łącznej długości 4,641 km. W ramach rozbudowy wału przewiduje się poszerzenie i podwyższenie korpusu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego korpusu  i podłoża. W celu zapewnienia odwodnienia terenu zawala przewiduje się rozbudowę 2 szt. przepustów wałowych. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji podczas akcji przeciwpowodziowych oraz dla celów konserwacji wału, przewiduje się poprawę układu komunikacyjnego poprzez wykonanie drogi powodziowej, rozbudowę 5 szt. przejazdów wałowych, wykonanie przepustu drogowego i dwóch placów manewrowych oraz 4 szt. wjazdów na wał. Ponadto w ramach robót towarzyszących rozbudowie obwałowania przewiduje się likwidację kolizji jego trasy z uzbrojeniem terenu.

Główne etapy realizacji robót budowlanych:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym
 • Drogi serwisowe po koronie oraz przywałowe
 • Drogi przywałowe przy przejazdach i zjazdach wałowych
 • Przepusty wałowe
 • Roboty towarzyszące

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Wisły
w województwie podkarpackim, poprzez kontynuację procesu rozbudowy cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Trześniówki. Efekty projektu zminimalizują zagrożenie powodziowe, a przez to jego skutki: straty w ludziach, straty w zdrowiu mieszkańców, nieodwracalne zniszczenia i degradację środowiska naturalnego, straty w mieniu osób i podmiotów gospodarczych, straty w mieniu publicznym, ponoszenie przez władze lokalne wysokich kosztów na odbudowanie zniszczonego majątku publicznego.Wytworzona infrastruktura przeciwpowodziowa w ramach projektu przyczyni się do  zwiększenia odporności obszarów miasta Tarnobrzeg oraz Gminy Gorzyce na zagrożenia spowodowane niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. Efekty projektu zapewnią ochronę mienia i życia 1 590 mieszkańców, jak również ochronę obiektów infrastruktury technicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw. Zrealizowanie inwestycji przyczyni się tym samym do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców zamieszkujących obszar dotychczas zagrożony zjawiskami powodziowymi oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

 

3. Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg - etap 2

 

 

Wartość dofinansowania: 879 829,60 PLN

Całkowita wartość Projektu: 6 146 343,51 PLN

 

Etap 2 przedsięwzięcia inwestycyjnego polega na rozbudowie prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku w km 4+641 - 7+678 o łącznej długości 3,037 km. W ramach rozbudowy wału przewiduje się poszerzenie i podwyższenie korpusu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego korpusu i podłoża. W celu zapewnienia odwodnienia terenu zawala niezbędne będzie dokonanie przebudowy
1 szt. przepustu wałowego. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji podczas akcji przeciwpowodziowych oraz dla celów konserwacji wału, przewiduje się poprawę układu komunikacyjnego poprzez wykonanie drogi powodziowej, rozbudowę 3 szt. przejazdów wałowych oraz wykonanie przepustu drogowego i 1 szt. wjazdu na wał, 2 szt. zjazdów z wału. Ponadto w ramach robót towarzyszących rozbudowie obwałowania przewiduje się likwidację kolizji jego trasy z uzbrojeniem terenu.  

Główne etapy realizacji robót budowlanych:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym
 • Drogi serwisowe po koronie oraz przywałowe
 • Drogi przywałowe przy przejazdach i zjazdach wałowych
 • Przepusty wałowe
 • Roboty towarzyszące