Z inicjatywy Starosty Niżańskiego w dniu 10.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Jeżowe odbyło się spotkanie z udziałem pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawicieli Wojewody Podkarpackiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Lasów Państwowych, oraz samorządowców z gmin: Jeżowe, Rudnik n/Sanem oraz Kamień. Zebrani dyskutowali o aktualnym stanie ochrony przeciwpowodziowej na obszarach zlokalizowanych w zlewniach rzek Głęboka (Jeżówka) i Rudnia, oraz działaniach realizowanych w tym obszarze przez Wody Polskie.

Jeżowe www

Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Starostę Niżańskiego (fot. UG. Jeżowe)

Wójt Gminy Jeżowe przedstawił informację o terenach na których wystąpiły największe podtopienia podczas ostatnich majowych wezbrań, oraz oczekiwanego przez Gminę zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Pani Agnieszka Duszkiewicz - Zastępca Dyrektora RZGW w Rzeszowie w trakcie prezentacji omówiła zakres opracowywanych obecnie dokumentacji projektowych dla pierwszego etapu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Etap ten obejmuje dwa zadania inwestycyjne polegające na budowie nowego lewostronnego obwałowania Jeżówki, oraz kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego odcinków Jeżówki i rzeki Rudni. Drugim etapem prac inwestycyjnych będzie przygotowanie dokumentacji dla budowy nowego, prawostronnego obwałowania Jeżówki. W dalszej kolejności zostały omówione prace utrzymaniowe i konserwacyjne, które Wody Polskie zrealizują jeszcze w bieżącym roku na terenie gminy Jeżowe.

podtopienia maj

Zabudowania w dolinie Jeżówki i Głębokiej podtopione podczas majowego wezbrania

W trakcie dyskusji dotyczącej planowanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, obecni samorządowcy podkreślili, że najważniejszym aspektem przygotowywanej przez Wody Polskie inwestycji jest równoczesna budowa lewostronnego i prawostronnego obwałowania. Dodatkowym postulatem, zgłoszonym przez obecnych na spotkaniu przedstawicieli lokalnej społeczności, było rozważenie budowy dwóch zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie gmin Kamień, Jeżowe i  Rudnik n/Sanem, usytuowanych w górnych partiach zlewni rzeki Jeżówka oraz Rudnia.