Ministerstwo Infrastruktury prowadzi konsultacje społeczne pierwszej aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Rozpoczęły się one 22 grudnia 2020 roku i potrwają do 22 czerwca 2021 r. Za opracowanie tych strategicznych dokumentów, aktualizowanych w cyklu 6-cio letnim odpowiedzialne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W ubiegłym tygodniu, w którym obchodzony był Światowy Dzień Wody, odbyły się kolejne trzy spotkania konsultacyjne: w Rzeszowie, Jaśle i Stalowej Woli. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkania odbyły się w trybie on-line.

 

Rzeszów - niemal 170 działań zaplanowanych na obszarze RZGW w Rzeszowie!


„Region wodny Górnej Wschodniej Wisły z uwagi na położenie geograficzne i ukształtowanie terenu jest w szczególny sposób narażony na zjawiska powodziowe. Znaczna ilość potoków górskich o dużych spadkach w południowej części województwa, które następnie w jego centralnej i północnej części przechodzą w nizinne rzeki o znikomym spadku, sprzyja szybkiemu spływowi powierzchniowemu, a w konsekwencji kształtowaniu się gwałtownych – szybkich i wysokich fal wezbraniowych. Obszar szczególnego zagrożenia powodzią pokrywa niemal 700 km2 powierzchni województwa podkarpackiego, dlatego też realizacja inwestycji przeciwpowodziowych a także ograniczających zjawisko suszy w naszym regionie jest kluczowym wyzwaniem Wód Polskich” – powiedziała Małgorzata Wajda - Dyrektor RZGW w Rzeszowie na konferencji prasowej otwierającej spotkanie w Rzeszowie.
Globalnie w Regionie Wodnym Górnej Wschodniej Wisły w aktualizowanym PZRP zaproponowano łącznie niemal 170 działań o wartości około 2 500 mln zł. Większość z nich, bo aż 127 stanowią działania techniczne, natomiast dodatkowe 43 działania są działaniami nietechnicznymi. Spośród działań technicznych największą grupę bo aż 87 stanowią działania odnoszące się do budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych a kolejne 27 zaproponowanych działań dotyczy budowy, lub też opracowania koncepcji budowy, zbiorników przeciwpowodziowych.

Rzeszów aPZRP

Nie zabrakło również przedsięwzięć dedykowanych ochronie stolicy województwa podkarpackiego. Na terenie Rzeszowa największe znaczenie będą miały dwa kluczowe, wpisane do aktualizowanego PZRP, przedsięwzięcia związane z zabezpieczeniem przed powodzią dolin Strugu i Młynówki, których rozpoczęcie nastąpi już w najbliższych miesiącach. Aby działać kompleksowo i zidentyfikować poziom ryzyka powodziowego na terenie całego Rzeszowa, PZRP przewidział opracowanie koncepcji zabezpieczenia w zlewni pozostałych rzeszowskich rzek Malawki, Przyrwy, Matysówki, Mikośki, Paryji i potoku Czekaj, poprzez kompleksową realizację działań w zakresie odcinkowego kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, budowy obwałowań, budowy murów oporowych, i zbiorników wodnych.

Jasło – budowa zbiornika Kąty Myscowa na Wisłoce.


W środę 24 marca w Jaśle odbyło się kolejne spotkanie poświęcone zlewni Wisłoki. Przepływająca m.in. przez Jasło, Dębicę i Mielec Wisłoka to szczególnie kapryśna i niebezpieczna rzeka. Tą tezę potwierdza choćby wysokość szkód jakie miały miejsce po katastrofalnej powodzi z 2010 roku, gdy całość strat na terenie województwa podkarpackiego wyniosła 1,2 mld zł, z czego aż 400 milionów wystąpiło w zlewni Wisłoki - mimo że jej powierzchnia stanowi zaledwie 1/3 terytorium województwa.
Wykonane w ramach aPZRP prace modelowe potwierdziły, że zlewnia Wisłoki to obszar wymagający szczególnej interwencji, gdyż z powyższych 170 działań aż 79, czyli niemal połowa, zlokalizowana jest w obszarach problemowych tej rzeki i jej dopływów. Niewątpliwie największym z przedsięwzięć – dedykowanym ochronie przed susza i powodzią w zlewni Wisłoki jest budowa wielozadaniowego zbiornika Kąty - Myscowa o wartości około 1 mld zł.

New Project 29

Spotkanie konsultacyjne w Jaśle poświęcone zlewni Wisłoki


Przygotowanie tej właśnie inwestycji wzbudziło ożywioną dyskusję m.in. z zaproszonymi do konsultacji przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych. Jak podkreśliła Pani Agnieszka Duszkiewicz – Z-ca Dyrektora RZGW w Rzeszowie, wokół tego przedsięwzięcia narosło wiele niezgodnych z rzeczywistością mitów. Spotkanie w Jaśle było dobrym momentem, aby jasno wyartykułować, że głównym zadaniem wielofunkcyjnego zbiornika jest przeciwdziałanie skutkom suszy w gminach leżących w dolinie Wisłoki i zapewnienie wody pitnej dla ich mieszkańców. Wstępnie ocenia się, że nawet w przypadku długotrwałej suszy zasoby wodne zbiornika pozwolą na zaspokojenie potrzeb odbiorców w pełnym zakresie przez okres aż 6 miesięcy. Będzie to miało strategiczne znaczenie w walce ze skutkami suszy w związku z powtarzającymi się coraz częściej cyklicznymi niedoborami wodnymi. W ostatnich latach zauważalne jest występowanie niskich stanów wód na rzece Wisłoce, co negatywnie odbija się m.in: jakości zasobów wody pitnej dla ludności. Potrzebę zwiększenia zasobów wody pitnej potwierdziło 20 jednostek samorządowych w dorzeczu rzeki Wisłoki.
Dodatkowo zbiornik Kąty Myscowa stanowi jeden z elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej i nie można go rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych inwestycji jakie wskazuje Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Pozostałe przedsięwzięcia, które będą uzupełniać działanie zbiornika, to m.in. budowa brakujących odcinków i modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych. W związku z powyższym oczekiwany, szczególnie przez mieszkańców powiatu jasielskiego, efekt ochrony przeciwpowodziowej zostanie zapewniony poprzez kompleksowe wykonanie przedsięwzięć wskazanych w aPZRP.
Ponadto, oprócz budowy i rozbudowy obwałowań przeciwpowodziowych, aPZRP w zlewni Wisłoki przewiduje także m.in. trzy suche poldery przeciwpowodziowe z czego dwa na Wielopolce powyżej Ropczyc i jeden na potoku Budzisz, który ochroni Sędziszów Małopolski. Duże znaczenie dla zmniejszenia ryzyka powodziowego na terenach położonych w dolinie Wisłoki, w tym samego Jasła, będzie miała również budowa wielozadaniowego zbiornika Dukla na rzece Jasiołce.


Stalowa Wola – konsekwentna kontynuacja realizowanych obecnie inwestycji.


Ostatnie z trzech spotkań, które odbyło się w czwartek - 25 marca , było dedykowane całej zlewni Sanu, oraz bezpośrednim dopływom Wisły, takim jak Łęg, Trześniówka i Babulówka. Północna część województwa podkarpackiego jest Od 2018 roku zakończono m.in. zadanie Wisła etap 1, Wisła 2, San III, Trześniówka V . Jedynie te 4 projekty o wartości niemal 140 mln zł. Pozwoliły na rozbudowę i zabezpieczenie przed filtracją 35 km obwałowań przeciwpowodziowych, dzięki czemu dodatkową ochrona został objęty obszar niemal 18 tys. ha zamieszkały przez ponad 30 tys. osób.

Stalowa Wola aPZRP

Jak podkreśliła Dyrektor Małgorzata Wajda, zaplanowane w aktualizowanym obecnie PZRP działania są ściśle powiązane i stanowią konsekwentną kontynuację procesu odbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej zrealizowanej od 2018 roku. W Wodach Polskich każde działanie inwestycyjne zawsze poprzedzone jest wnikliwymi analizami oraz przygotowaniem koncepcji oraz dokumentacji technicznej. Takimi działaniami w aktualizowanych planach są m.in.: koncepcje i dokumentacje techniczne: modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Trześniówka w górnym biegu rzeki, zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Łęg poprzez budowę wielofunkcyjnych zbiorników przeciwpowodziowych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni potoku Stupnica, gm. Bircza. Trwają już prace projektowe dla zadania „San Stalowa Wola” obejmą uszczelnienie i podwyższenie lewego wału tej San na długości aż 18 km na terenie gminy Stalowa Wola i Zaleszany. Oprócz licznych przedsięwzięć związanych budową i odbudową obwałowań, aPZRP przewiduje również budowę wielozadaniowych zbiorników w obszarze Górnego Sanu w tym. m.in. wielofunkcyjnego zbiornika na rzece San w miejscowości Temeszów, zbiornika na potoku Tyrawka w miejscowości Tyrawa Wołoska oraz zbiornika w Czaszynie na Osławie.