Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000520 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.