Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda wzięła udział w zorganizowanym przez Wojewodę Podkarpackiego briefingu prasowym, poświęconym w całości ocenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa podkarpackiego oraz aktualna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie.

konf 1

Briefing nt. ochrony przeciwpowodziowej i sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej (źródło: PUW w Rzeszowie)

Jak poinformowała Dyrektor Wajda, na terenie województwa podkarpackiego, w związku z topnieniem śniegu obserwuje się tendencję wzrostu stanu wody do poziomów w strefie wody wysokiej, lecz nigdzie nie występują spiętrzenia wody wywołane zatorami lodowymi. RZGW w Rzeszowie oraz podległe jednostki terenowe na bieżąco monitorują stany wody, wałów przeciwpowodziowych, oraz newralgiczne miejsca zatorogenne. Informacje te są na bieżąco przekazywane do pełniącego całodobowy dyżur Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich. Administrowane przez PGW WP zbiorniki mają dobry stan techniczny i aktualnie posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych instrukcjami gospodarowania wodą.
Ponadto Dyrektor rzeszowskiego RZGW podkreśliła coroczny wzrost środków finansowych przeznaczanych przez PGW WP na działania inwestycyjne i prace utrzymaniowe realizowane w całym regionie wodnym Górnej-Wschodniej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rzeszowa. W ubiegłym roku Wody Polskie na inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową na terenie województwa podkarpackiego (w tym również na zadania zlokalizowane w jego stolicy) wydatkowały ogółem kwotę 106,5 mln zł. 

konf 2

Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda (źródło: PUW w Rzeszowie)

W tegorocznym budżecie przewidziano z kolei 122 mln zł, z czego aż 31,7 mln będzie dedykowane na realizację trzech zadań z obszaru Rzeszowa tj. odmulanie zbiornika na Wisłoku, oraz ochronę przeciwpowodziową w zlewni Strugu oraz Młynówki.
Dla dwóch powyższych zadań tj. Strug etap 1 oraz Młynówka których łączna wartość kosztorysowa wynosi 64,6 mln zł, Wody Polskie już w bieżącym roku uzyskają pozwolenia na realizację. Dzięki zabezpieczeniu środków finansowych w roku bieżącym możliwe będzie rozpoczęcie robót na Strugu oraz wypłata odszkodowań za grunty niezbędne pod suche zbiorniki przeciwpowodziowe na potoku Młynówka.

Wody Polskie będą kontynuować również pozostałe przedsięwzięcia w tym m.in. rozbudowę wałów Łęgu, oraz przygotowanie do realizacji budowy zbiornika Kąty Myscowa na Wisłoce.