AKTUALIZACJA z dnia 18-03-2021 

Pracownicy Wód Polskich od ponad miesiąca dokonują codziennych obserwacji wylotu oczyszczalni ścieków z terenu byłej rafinerii "Glimar". W dniu 18 marca poniżej kanału zrzutowego łączącego odpływ z Jasiołką stwierdzono znaczne spienienie odprowadzanych ścieków i wyczuwalny zapach substancji ropopochodnych. W samym korycie rzeki Jasiołki brak było śladów zanieczyszczeń, nie stwierdzono też śniętych ryb. 

glimar 4

Wylot z oczyszczalni w dniu 18-03-2021 r.

Sytuacja została zgłoszona do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Równocześnie pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie pobrali próbki wody, celem wykonania badań odprowadzanych ścieków. Z posiadanych informacji wynika, że Państwowa Straż Pożarna w najbliższym czasie podejmie czynności mające na celu zatrzymanie dopływu ścieków do koryta Jasiołki.

Dodatkowo Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie powiadomił administratorów zlokalizowanych poniżej ujęć wody zlokalizowanych na Wisłoce (do której wpada Ropa) w Dębicy i Mielcu o zaistniałej sytuacji. Obsługa stacji uzdatniania wody funkcjonujących przy ww ujęciach została poproszona o zwrócenie szczególnej uwagi na wyniki bieżącego monitoringu jakości wód Wisłoki, a w przypadku jakichkolwiek przekroczeń parametrów o niezwłoczne poinformowanie Wód Polskich.              

 


 

W dniu 15 lutego 2021 r. firma ISAD Sp z o.o. poinformowała PGW Wody Polskie, że funkcjonowanie administrowanej przez nich oczyszczalni ścieków odprowadzanych z terenu byłej Rafinerii Nafty "Glimar" w Gorlicach, od niedzieli 14 lutego, pozostaje niezabezpieczone.

Sytuacja taka rodzi potencjalne zagrożenie dla stanu wód rzeki Ropy, w związku z czym Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  RZGW w Rzeszowie powiadomiło o tym fakcie Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego w Krakowie i Rzeszowie.

Glimar 2

Wylot z oczyszczalni ścieków byłej Rafinerii Nafty "Glimar" w Gorlicach.

Równocześnie pracownicy Wód Polskich z Nadzoru Wodnego w Gorlicach rozpoczęli bieżące monitorowanie stanu wody w Ropie poniżej wylotu z oczyszczalni. Podczas przeprowadzonej w dniu dzisiejszym wizji terenowej nie stwierdzono śnięcia ryb, woda w rzece Ropie jest czysta, lekko spieniona, pozbawiona zapachów mogących wskazywać na zanieczyszczenie. Obserwacje rzeki będą ciagle realizowane w kolejnych dniach. 

Glimar1     Rzeka Ropa poniżej wylotu z oczyszczalni w dniu 15-02-2021.