We wtorek 9 lutego br. na zaproszenie Starosty Tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła, Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda wzięła udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Tarnobrzeskiego. Głównym tematem spotkania było zapoznanie uczestników spotkania z zaawansowaniem prac związanych z rozbudową infrastruktury przeciwpowodziowej w tzw. węźle tarnobrzesko – sandomierskim w rejonie Wisły oraz dolnych odcinków jej dopływów: Sanu, Łęgu, Trześniówki oraz Babulówki.

 

konwent 2

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Tarnobrzeskiego


Dyrektor Wajda przedstawiła charakter i zakres zakończonych i wykonywanych aktualnie robót budowlanych związanych rozbudową i zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym istniejących obwałowań.
W latach 2018 do 2020 Wody Polskie zakończyły już trzy zadnia inwestycyjne: Wisła etap 1, Wisła 2, oraz San III. Objęły one modernizację łącznie ponad 30 km wałów, w tym 24 km prawostronnego obwałowania Wisły, lewego i prawego wału Sanu na dł. 6,6 km oraz fragmentu lewego wału łęgu na odcinku 0,112 km.
W latach 2021 2022 realizowane będą roboty na kolejnych zadaniach: Łęg IV, obejmującym rozbudowę ponad 10 km obwałowań wraz z budową przepompowni, oraz Trześniówka VII w ramach którego zostanie rozbudowany prawy wał rzeki na dł. 7,678 km, Projekt Trześniówka VII jest finansowany z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
W bieżącym roku możliwe jest również rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu Babulówka obejmującym niemal 9 km lewostronnego i prawostronnego obwałowania tej rzeki na terenie gminy Baranów Sandomierski. Wody Polskie planują także rozpoczęcie prac projektowych związanych z modernizacją dolnego odcinka Babulówki na dł. około 4 km oraz prawostronnego obwałowania Wisły na dł. ok . 4km w rejonie ujścia Babulówki.

 

konwent 1

Dyrektor RZGW w Rzeszowie - Pani Małgorzata Wajda


Realizacja większości ww przedsięwzięć jest możliwa dzięki pożyczce jaką uzyskał Rząd RP z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Do tej pory w ramach ww Projektu (tylko na terenie działania RZGW w Rzeszowie) poniesione zostały nakłady o wartości ponad 250 mln zł.
Omówiony został również wspólny projekt Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i Wód Polskich związany z zabezpieczeniem wspólnej skarpy rzeki Dąbrówka i drogi powiatowej. Występujące zjawisko erozji dennej i brzegowej zagraża bowiem korpusowi drogi. W 2020 roku wykonana została z środków Starostwa i Wód Polskich pierwsza faza dokumentacji projektowej. W latach następnych prace będą kontynuowane.
Na zakończenie, obecni na spotkaniu samorządowcy złożyli na ręce Dyrektora rzeszowskiego RZGW podziękowanie i wyrazy uznania za inwestycje przeciwpowodziowe, które Wody Polskie sukcesywnie realizują na terenie powiatu tarnobrzeskiego.