PZS 3A logo

 

Instrukcja „Krok po kroku”

Webinarium dot. projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń  (PPNiP)

dla Kontraktu na roboty 3D.3 POPDOW

zorganizowanego w dniu 12 lutego 2020 r. w godz. 14:00 – 16:00

 

Aby wziąć udział w webinarium poświęconym prezentacji projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) dla Kontraktu na roboty 3D.3 Łęg IV – Rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gminy Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gminy Gorzyce, realizowanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), należy:

1.Przygotować komputer z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.

Uczestnictwo w webinarium nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego programu.

2.Wejść na stronę internetową aktualności PGWWP RZGW w Rzeszowie:

https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci 

3.Otworzyć aktualność poświęconą Konsultacjom społecznym Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń dla Kontraktu na roboty 3D.3.

4.Kliknąć w link do webinarium zamieszczony na wyżej wymienionej aktualności dot. Konsultacji społecznych PPNiP dla Kontraktu na roboty 3D.3

Adres internetowy do którego będzie przekierowywał link będzie miał format https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThhNWY2ZGYtYTdkZC00ODQxLWI4NmItY2EwMjEzYTIyNzNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216ed5ab4-2b59-4e40-806d-8a30bdc9cf26%22%2c%22Oid%22%3a%22deb48e0b-57f0-4987-9bcd-1bcf046007e1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Po kliknięciu otworzy się strona, wyglądająca jak poniżej lub podobnie (drobne różnice mogą występować np. w zależności od używanej przeglądarki internetowej lub przekątnej ekranu).

web1

5.Kliknąć przycisk „Obejrzyj zamiast tego w Internecie” (wskazany czerwoną strzałką na rysunku w pkt. 4)

Otworzy się poniższa strona:

 
   

web2


UWAGA: W przypadku posiadania zainstalowanej aplikacji Microsoft Teams na komputerze można także wybrać opcję „Uruchom teraz” poniżej przycisków (na ekranie pokazanym w pkt. 4) –‑ otworzy się wtedy aplikacja Microsoft Teams, w której będzie można wziąć udział w webinarium.

Przypominamy, że instalacja aplikacji Microsoft Teams nie jest konieczna do wzięcia udziału w webinarium.

6.Kliknąć link „Dołącz anonimowo”

(wskazany czerwoną strzałką na rysunku w pkt. 5)

Wyświetli się webinar (obraz będzie się różnił w zależności od tego, w którym momencie webinaru dołączy uczestnik):

web3

UWAGA: Mimo dołączenia anonimowo, podczas webinarium uczestnicy będą poproszeni o wpisanie się na listę obecności, poprzez narzędzie zadawania pytań – patrz następny punkt  instrukcji.

 

7.Wpisać się na listę obecności, poprzez narzędzie zadawania pytań

W dolnej części sekcji „Sesja pytań i odpowiedzi” (w prawej części ekranu pokazanego w pkt. 6)

znajduje się przycisk „Zadaj pytanie”. Prosimy o kliknięcie w ten przycisk i wpisanie w wyświetlonym polu podstawowych informacji (imię i nazwisko, adres e-mail, reprezentowana instytucja/osoba prywatna), niezbędnych do stworzenia listy obecności uczestników webinarium.

UWAGA: Przesłane dane będą widoczne jedynie dla organizatorów spotkania, nie będą udostępnione innym uczestnikom webinarium.

8.[OPCJONALNIE] Zadać pytanie lub napisać komentarz

Należy do tego wykorzystać narzędzie „Zadaj pytanie” (przycisk w prawym dolnym rogu ekranu pokazanego w pkt. 6). Prosimy o kliknięcie w ten przycisk i wpisanie w wyświetlonym polu pytania i/lub komentarza dotyczącego tematu bieżącego webinarium. W przypadku chęci zadania więcej niż jednego pytania, prosimy zadawać je pojedynczo (tzn. kolejne pytania prosimy zgłaszać poprzez ponowne kliknięcie w przycisk „Zadaj pytanie” i wpisanie kolejnego pytania, itd.). Pytania te, po zatwierdzeniu przez moderatora, będą widoczne dla wszystkich uczestników webinarium. Prowadzący spotkanie odpowiedzą na pytania w przeznaczonym na to momencie prezentacji.

 

 


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły

 

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ  dla Kontraktu 3D.3 Łęg IVrozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce (zwany dalej PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, NIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W FORMIE DEBATY PUBLICZNEJ, JEDNAK W CELU ZAPEWNIENIA PAŃSTWU MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTEM PPNIP ORAZ MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA WNIOSKÓW I UWAG, PODJĘTO DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW KOMUNIKACJI

Każdy zainteresowany może:

       1. Zapoznać się z Projektem PPNiP od dnia 22 stycznia do dnia 12 lutego 2021 roku włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

           • PGW WP RZGW w Rzeszowie https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/
           • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły http://odrapcu2019.odrapcu.pl/ogloszenia/
           • Urzędu Gminy w Gorzycach www.gminagorzyce.pl
           • Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu www.tarnobrzeski.pl

        2. Składać uwagi i wnioski odnośnie Projektu PPNiP:

           • w formie pisemnej na adres:
             Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
             Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
             ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
           • w formie elektronicznej na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
           • telefonicznie każdego dnia roboczego w czasie trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 17 8537 441 (PGW WP RZGW Rzeszów),  +48 32 7822 652 (Konsultant Wsparcia Technicznego - Aecom Polska Sp.z o.o.) w godzinach 12.00-15.00, w dniach od dnia 22 stycznia do dnia 12 lutego 2021r.    

  

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie. 

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu tj. 12 lutego 2021 roku o godz. 14:00 – 16:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę  https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/ , gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu PPNiP  dla Zadania 3D.3 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 5 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. 

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej – gazeta regionalna „Nowiny”,  w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/GorzyceFace), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gorzycach, Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, PGW WP RZGW w Rzeszowie, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

PZS 3A logo

 

Dokumenty PPNIP w wersji polskiej i angielskiej wraz z załącznikami dostępne są pod linkami:

Wersja _PL

Wersja _EN