PZS 3A logo

OBWIESZCZENIE

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 23 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r. włącznie (15 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, pod adresem: https://rzeszow.wody.gov.pl/,

• Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem: http://odrapcu2019.odrapcu.pl/,

• Urzędu Gminy w Gorzycach, pod adresem: http://www.gminagorzyce.pl/.

 

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

• w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,

• w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

• telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 662 129 329 w godzinach 9:00-14:00, w dniach od 23 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. włącznie.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 13 listopada 2020 r., w godz. od 17:00 do 19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3D.3 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/GorzyceFace, https://www.facebook.com/gorzyce24), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gorzycach, tablicy PGW WP RZGW w Rzeszowie, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

 

Projekty dokumentów PZŚ w wersji polskiej i angielskiej wraz z załącznikami dostępne są pod linkami:

- 3D.3 PZŚ Łęg IV_PL

- 3D.3 PZŚ Łęg IV_EN

 

 ANNOUNCEMENT

It is publicly announced that:

The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Rzeszów (PGW Polish Waters RZGW in Rzeszów), Project Implementation Office for Odra-Vistula Flood Management Project (OVFM PIO), has made the DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN for Contract 3D.3 Łęg IV – extension of the left river embankment at chainage km 0+082-5+030 within the Commune of Gorzyce, and of the right embankment at chainage km 0+000-5+236 within the Commune of Gorzyce (hereinafter referred to as THE DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN), as developed under Component 3 of the OVFM Project – Flood Protection of the Upper Vistula, Subcomponent 3D – Passive and Active Protection in San Basin, available to the interested individuals and institutions. Due to epidemic threat in Poland and while taking care for your health safety, a public consultation formula for the Draft Environmental Management Plan has been changed. An open meeting for all of the interested parties shall not be organized, but the consultations shall be done in an electronic form instead, while using available (safe) electronic communication channels. Every interested individual may:

A) acknowledge the DRAFT ENVRIONEMNTAL MANAGEMENT PLAN from October 23, 2020 to November 13, 2020, inclusive (15 working days) at the following websites: • State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Rzeszów, at: https://rzeszow.wody.gov.pl/,

• Odra-Vistula Flood Management Project Coordination Unit, at: http://odrapcu2019.odrapcu.pl/,

• Commune Office of Gorzyce, at: http://www.gminagorzyce.pl/.

B) file remarks and motions referring to the DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN:

• in writing to the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Rzeszów, 17B. Hanasiewicza Street, 35-103 Rzeszów,

• in an electronic form sent to the e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

• by phone on each working day of the publication period using the following number: +48 662 129 329, from 9:00 am to 2:00 pm, from October 23, 2020 to November 13, 2020, inclusive.

The institution responsible for consideration of remarks and motions is PGW Polish Waters RZGW in Rzeszów – e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. On the 15th working day of publication procedure for that document, i.e. on November 13, 2020, an electronic consultation meeting shall be held from 5:00 pm to 7:00 pm, in a form of a webinar open to all of the interested individuals, where information on the DRAFT ENVIRONEMNTAL MANAGEMENT PLAN shall be presented, and where it shall be possible to ask questions and file motions. In order to participate in the aforementioned webinar one shall access the following site: https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci, where a direct link to the webinar shall be published in an entry referring the consultation meeting for the Draft Environmental Management Plan for Contract 3D.3. It shall be held based upon Microsoft Teams software. A link and a “Step-by-step” manual shall be published at the aforementioned website at least 10 days before the planned electronic consultation meeting. The announcement has also been made publicly available through: its publication in social media (https://www.facebook.com/GorzyceFace, https://www.facebook.com/gorzyce24), placing on a noticeboard of the Commune Office of Gorzyce and on a noticeboard of PGW WP RZGW in Rzeszów, as well as publication at websites of institutions listed above.

Poniżej zamieszczono linki do instrukcji „krok po kroku” dołączenia do webinarium oraz link do webinarium:
Instrukcja „krok po kroku” dołączenia do webinarium:

-> LINK <-

Webinarium: 

-> LINK <-

 

Grafika PZS 3D.3 2020 10 23