Zastępca Prezesa Wód Polskich - Pan Robert Chciuk wziął udział w odbiorze niemal 6 km nowych obwałowań rzeki Wisłoki i potoku Kiełkowskiego, które będą chronić tereny gmin Mielec i Przecław.     

W dniu 12 października 2020 r. odbył się uroczysty odbiór zadania „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie”. 

Kiełkowski nowy wał Wisłoki

Nowo wybudowane obwałowanie Wisłoki

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie o wartości robót 14,6 mln zł zostało zrealizowane przez PGW Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 
Roboty budowlane rozpoczęto w październiku 2019 roku, a umowa z Wykonawcą zakładała ich sfinalizowanie we wrześniu 2021 r., jednak dzięki dobrej organizacji przedsięwzięcie zakończono niemal rok przed planowanym terminem.
Dyrektor RZGW w Rzeszowie Pani Małgorzata Wajda złożyła podziękowania Wojewodzie oraz samorządowcom za sprawnie przeprowadzone wykupy nieruchomosci. Trasa nowych obwałowań jest bowiem znacznie odsunięta od koryta Wisłoki, w związku z czym na terenie powstałego międzywala znalazło się 12 gospodarstw. Przed wykonaniem robót dokonano wykupu tych gospodarstw, aby ich właściciele mogli z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadzić się do nowych miejsc zamieszkania.

Kielkowski odsłonięcie tablicy

 Osdłonięcie tablicy pamiątkowej z udziałem Parlamentarzystów, Wojewody Podkarpackiego, Zastepcy prezesa PGW WP oraz Dyrektora RZGW w Rzeszowie. 

 

W wyniku realizacji tego projektu polegającego na budowie niemal 6 km nowego lewostronnego wału Wisłoki i lewostronnego obwałowania potoku Kiełkowskiego ochroną zostało objętych ok. 650 mieszkańców miejscowości Boża Wola w gminie Mielec oraz miejscowości Kiełków w gminie Przecław, zamieszkujących na obszarze ok. 557 ha. Całkowita wartość zadania wraz z robotami, odszkodowaniami i dokumentacją wyniosła 21,7 mln zł, z czego 13 mln pochodziło z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

   

Kielkowski śluza wałowa rzeki Wisłoki

Śluza wałowa w obwałowaniu Wisłoki