Od początku czerwca 2020 r. na terenie administrowanym przez RZGW w Rzeszowie odbył się szereg spotkań zainicjowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poświęconych wdrażaniu Programu Kształtowania Zasobów Wodnych. Wzięli w nich udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, terenowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz gminnych spółek wodnych z obszaru działania poszczególnych Nadzorów Wodnych.

 

Spotkanie na zbiorniku wodnym Maziarnia na rzece Łęg.

 

W trakcie spotkań przedstawiono działania podejmowane przez Wody Polskie w zakresie wdrożenia i realizacji ogólnopolskiego Programu Kształtowania Zasobów Wodnych. Program ten wykorzystuje tzw. retencję korytową, ma na celu przywrócenie dwufunkcyjności urządzeń melioracyjnych oraz zapewnienie retencji wód na użytkach rolnych w okresach suszy.

Wody Polskie na terenie całego kraju planują w ciągu najbliższych lat zrealizować ponad 600 inwestycji w ramach programu retencji korytowej.

Na obszarze działania RZGW w Rzeszowie, obejmującym województwo podkarpackie oraz część małopolskiego i lubelskiego, na realizację programu retencji korytowej przewidziano ponad 8 milionów złotych. Pozwoli to na modernizację ponad 60 urządzeń wodnych, co poprawi bilans wodny na terenach użytkowanych rolniczo o łącznej powierzchni 3,4 tysiąca hektarów.

 

Podczas spotkań przedstawiciele gmin i starostw sygnalizowali  również problemy na jakie napotykają jednostki samorządowe w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej, w tym utrzymywania porządku w obrębie koryt rzek. Sygnalizowano potrzebę obserwacji miejsc, z których potencjalnie mogą wypływać zanieczyszczenia do lokalnych potoków.

 

Spotkanie przy zbiorniku Sopot w m. Majdan Sopocki

W trakcie rozmów zwrócono także uwagę m.in. na możliwość uczestnictwa w programie „Moja Woda” realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedstawiciele samorządów wszyli z propozycjami kolejnych spotkań i realizacji wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.