Grupa podkarpackich Posłów na Sejm: Krystyna Skowrońska, Joanna Frydrych i Marek Rząsa, na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwrócili się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o przekazanie informacji dotyczącej m.in. nakładów na inwestycje przeciwpowodziowe.
Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Parlamentarzystów padło stwierdzenie, że według danych pochodzących z roczników statystycznych GUS, na terenie województwa podkarpackiego od 2015 roku maleją nakłady finansowe m.in. na regulacje rzek. W ocenie parlamentarzystów miałoby to świadczyć o tym, że Wody Polskie, jako instytucja rządowa nie realizuje dobrze powierzonych jej obowiązków.

zfb2

Dyrektor RZGW w Rzeszowie prezentuje stanowisko Wód Polskich

Pani Małgorzata Wajda Dyrektor RZGW w Rzeszowie odniosła się do wypowiedzi Poseł Krystyny Skowrońskiej i przedstawiła faktyczną – wzrastającą wysokość nakładów finansowych ponoszonych przez powstałe w 2018 roku Wody Polskie. Przedstawiają się one następująco: 

- w 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 26 753, 600,20 zł
- w 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 54 914 125,14 zł
- w 2020 roku planowane jest wydatkowanie kwoty 130 898 354,00 zł

 zfb1

W takcie dalszej części kontroli, która miała miejsce w siedzibie RZGW w Rzeszowie, zainteresowanym parlamentarzystom zostały przekazane oficjalne dokumenty opracowane na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej, które potwierdzają ciągły wzrost nakładów na zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa podkarpackiego od 2018 roku tj. od powstania Wód Polskich.
Posłowie zostali również poinformowani o licznych opracowaniach przedprojektowych dla zbiornika Kąty Myscowa wykonanych w ciągu dwóch ostatnich lat na zlecenie Wód Polskich, oraz o fakcie, że przedsięwzięcie to udało się włączyć do projektu POPDOW finansowanego ze środków banku Światowego.