Administrator zapory na zbiorniku wodnym w Myczkowcach - PGE Energia Odnawialna S.A. poinformował Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o planowanym na dzień 5 czerwca bieżącego roku zwiększonym zrzucie jałowym wody ze zbiornika w wysokości 150 m3/s. Właściciel elektrowni jest zobowiązany do powiadamiania Wód Polskich o każdorazowym planowanym zrzucie jałowym z wyprzedzeniem, które umożliwi nam dokonanie analizy sytuacji, ocenę zasadności takiej operacji oraz zajęcie stanowiska.

myczkowce

Zapora w Myczkowcach (pobrano z www.wycieczki-bieszczady.pl)


Po otrzymaniu powiadomienia o zwiększony zrzucie wody, PGW WP w dniu 28 maja br. wystąpiło do PGE Energia Odnawialna o odstąpienie od zrzutu w tym okresie. W naszej ocenie tego typu działanie może mieć negatywny wpływ na realizację celu środowiskowego jakim jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony gatunków ryb w granicach obszaru chronionego Natura 2000 „Rzeka San”. Ponadto wskazaliśmy, że w czasie nasilającej się suszy priorytetem jest spowolnienie odpływu wód i zwiększanie retencji w poszczególnych zlewniach.


W dniu 3 czerwca b.r. wystosowaliśmy do administratora zbiornika kolejne pismo, w którym podtrzymujemy stanowisko o konieczności odstąpienia od zaplanowanego zrzutu, który może mieć negatywny wpływ na bytujący w Sanie narybek. Dodatkowo zaproponowaliśmy operatorowi elektrowni zgłaszanie tego typu działań do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie celem uniknięcia negatywnych oddziaływań na stan wód Sanu objętych obszarem Natura 2000.