Stop suszy‼️! 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów.

2, 9 i 16 czerwca zapraszamy na konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

UWAGA!!! W trosce o zdrowie nas wszystkich, konsultacje będą się odbywać w trybie on-line na platformie ZOOM. Po zarejestrowaniu do udziału w spotkaniu uczestnicy uzyskają automatyczną odpowiedź o otrzymaniu zgłoszenia. Po zakończeniu procesu rejestracji do uczestników zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem udziału w spotkaniu oraz linkiem do spotkania on-line.

Na stronie www.stopsuszy.pl trwa rejestracja na pierwsze
ze spotkań: https://stopsuszy.pl/formularz-zgloszeniowy-konsultacje-sp…/

Serdecznie zapraszamy do udziału!