W piątek 8 maja odbyła się zainicjowana przez Wody Polskie wideokonferencja z udziałem Wójta Gminy Krasne oraz Prezesa Zakładu Usług Komunalnych, administrujących oczyszczalnię ścieków która w ostatnich dniach stała się przyczyną zanieczyszczenia wód Starego Wisłoka. Głównym celem spotkania było ustalenie przyczyn zdarzenia i wskazanie dalszych działań, jakie powinien podjąć samorząd, aby w przyszłości zapobiec podobnym incydentom.

20200505 090457
Wylot z oczyszczalni w dniu 5 maja


Z informacji przedstawionej przez Wójta Gminy Krasne wynika, że niektórzy mieszkańcy gminy dokonali nielegalnych włączeń wód opadowych do systemu kanalizacyjnego. Spowodowało to, że podczas długiego weekendu w trakcie którego wystąpiły opady deszczu, do oczyszczalni dopłynęła ponadnormatywna ilość ścieków - aż o 40 % większa niż podczas analogicznego okresu w roku ubiegłym. Oczyszczalnia nie jest technologicznie przystosowana do przyjęcia takiej ilości ładunku, w związku z czym wystąpiła awaria systemu recyrkulacji osadu, którego część trafiła do zbiornika wód oczyszczonych. Dziś w nocy awaria została usunięta i obieg osadu został wznowiony.
Gmina i pracownicy Zakładu Usług Komunalnych realizują już działania naprawcze. Na oczyszczalni wprowadzono dwuzmianowy system pracy, co zapewni lepszy nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych. Gmina opracowała już program funkcjonalno użytkowy na rozbudowę oczyszczalni i obecnie poszukuje środków finansowych, które pozwolą na wykonanie robót budowlanych. Doraźnie zaplanowano również odciążenie obiektu poprzez skierowanie części ścieków z gminy do oczyszczalni w Rzeszowie.
Samorząd podjął również bardziej radykalne działania, które pomogą rozwiązać główną przyczynę problemów. Pracownicy Gminy rozpoczęli już kontrole w terenie, aby zidentyfikować osoby dokonujące nielegalnych podłączeń odpływów wód opadowych i nałożyć stosowne sankcje.


20200508 075136
Odprowadzalnik od oczyszczalni - stan na dzień 8 maja


Równocześnie pracownicy Wód Polskich z Nadzoru Wodnego W Łańcucie codziennie monitorują w terenie odprowadzane ścieki i potwierdzają, że w ostatnich dniach jakość wody w Starym Wisłoku uległa znacznej poprawie.
Przedstawiciele Wód Polskich zasugerowali, aby gmina wdrożyła działania edukacyjne, które uświadomią mieszkańcom, że w obliczu panującej suszy wody opadowe należy retencjonować a nie zrzucać do kanalizacji.
Zarząd Zlewni w Krośnie jest w trakcie dokonywania przeglądu pozwolenia wodno prawnego. Oczekujemy również na wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie