W dniu 03-04-2020 Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, podpisała trójstronne porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminą Brzostek w sprawie koordynacji działań związanych z rozbudową drogi krajowej nr 73.


RZGW podpis
Małgorzata Wajda – Dyrektor RZGW w Rzeszowie


GDDKiA jako inwestor przygotowuje obecnie do realizacji rozbudowę drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno – Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna, Brzostka, Kołaczyc oraz Jasła.
Na etapie uzgodnień z Wodami Polskimi wykazano, że preferowany przez drogowców przebieg drogi na niektórych odcinkach pokrywa się z trasą obwałowań Wisłoki oraz jej dopływów przewidzianych do realizacji w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. W związku z tym faktem podjęto decyzję o podpisaniu wspólnego porozumienia, które określa obowiązki i zakres działań wszystkich stron i umożliwi bieżącą koordynację podejmowanych działań.
Wykonane przez pracowników Wód Polskich analizy wskazały, że wykonanie drogi DK 73 po zaakceptowanej trasie wałów przeciwpowodziowych, wraz z budową odcinków wałów cofkowych na potokach Dębówka, Gogołówka i Słony w ramach inwestycji drogowej, będzie najbardziej korzystne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego. Budowa drogi w wariancie uzgodnionym z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pozwoli na zwiększenie obszaru chronionego przed wodami powodziowymi, a jednocześnie umożliwi wykorzystanie tych terenów pod inwestycje. Nie bez znaczenia jest również czynnik ekonomiczny, gdyż wykonanie inwestycji drogowej, która jednocześnie będzie pełniła funkcję ochrony przeciwpowodziowej, obniży łączne nakłady finansowe, jakie musiałby ponieść budżet państwa w przypadku, gdyby infrastrukturę komunikacyjną i hydrotechniczną wybudowano w ramach odrębnych przedsięwzięć.

 

02

Pan Wojciech Staniszewski – Burmistrz Brzostku (FOT. UMIG Brzostek)


Ostatecznie uzgodniono, że Wody Polskie wykonają prawostronne obwałowanie potoku Gogołówka o długości 1,29 km, natomiast Urząd Gminy Brzostek będzie inwestorem lewego wału cofkowego Dębówki o długości 0,49 km i lewego wału potoku Słony na długości 0,68 km. Przewidziane do budowy w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dwa odcinki obwałowań Wisłoki: lewostronne na długości 1,37 km oraz prawostronne o długości 0,74 km zostaną zrealizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy DK 73. Na tych odcinkach korpus drogi będzie spełniał wszelkie standardy techniczne, w tym m.in. wysokość i zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża, odpowiadające wymogom obwałowań przeciwpowodziowych.

1Wały w ramach DK73

Mapa poglądowa przebiegu trasy obwałowań objętych Porozumieniem

Z uwagi na panująca w całym kraju sytuację epidemiologiczną porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli każdej instytucji w trybie obiegowym.