Ponad tysiąc mieszkańców gmin Mielec i Przecław zamieszkujących zagrożone powodzią tereny położone na lewym brzegu Wisłoki oczekuje na zakończenie budowy odcinka wału przeciwpowodziowego tej rzeki, oraz obwałowań cofkowych potoku Kiełkowskiego.

Formowanie korpusu wału cofkowego na potoku Kiełkowskim

Rozpoczęte w październiku ubiegłego roku roboty budowlane są już na półmetku. Dobra organizacja prac i sprzyjające warunkom atmosferycznym pozwoliły Wykonawcy na znaczne przyśpieszenie robót dzięki czemu, w zaledwie pięć miesięcy od ich rozpoczęcia zrealizowane zostało już ponad 50% przerobu.

Pionowa przesłona hydroizolacyjna w podłożu została już wykonana w całości, co pozwoliło na uformowanie korpusów obwałowań i rozpoczęcie układania przesłon z folii hydroizolacyjnej. Równolegle, na odcinkach gdzie pozwalają na to warunki terenowe wykonywane są również ciągi komunuikacyjne.

Układanie przesłony z folii hydroizolacyjnej na skarpie odwodnej

 

Panujące dodatnie temperatury pozwoliły też na realizację robót konstrukcyjno – montażowych związanych z wykonaniem śluz wałowych i żelbetowego muru oporowego. Rolą śluz będzie odprowadzanie nadmiaru wód z terenów położonych po stronie odpowietrznej obwałowań. Żelbetowy bulwar w formie muru oporowego o długości około 0,2 km, pełnił będzie rolę  obwałowania na odcinku, na którym, z uwagi na bliską zabudowę nie było możliwe uformowanie korpusu ziemnego.

Konstrukcja leżaka śluzy wałowej

Termin realizacji tego zadania współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zaplanowany jest na wrzesień 2021 roku. Jednak aktualne zaawansownie prac pozwala sądzić, że zakończenie przedsięwzięcia będzie możliwe z około rocznym wyprzedzeniem.