W związku z ubiegłorocznymi doniesieniami o zanieczyszczeniu potoku Szlachcianka o których na bieżąco informowaliśmy tutaj: http://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/564-problem-zanieczyszczen-wod-sciekami-bytowymi   oraz tutaj: http://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/590-kolejne-dzialania-na-potoku-szlachcianka Wody Polskie od ubiegłego roku do chwili obecnej podejmują kolejne czynności mające na celu poprawę jakości wód.

 Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku Zarząd Zlewni w Krośnie przeprowadził przegląd pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do potoku Szlachcianka ścieków komunalnych. Dodatkowo, w związku z podejrzeniem odprowadzania nieoczyszczonych ścieków nielegalnymi wylotami i niezaewidencjonowanymi podłączeniami do kanalizacji, Wody Polskie przesłały stosowne zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie do wykorzystania zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

 

Źródłem zanieczyszczeń Szlachcianki są m.in. dopływy ujęte w kolektory

 

Równolegle Zarząd Zlewni w Krośnie zlecił akredytowanemu laboratorium wykonanie badań jakości wód potoku Szlachcianka i jego dopływów w Głogowie Małopolskim. Wyniki tych  badań zostały wykorzystane w kontroli gospodarki wodnościekowej na terenie gminy, którą w pierwszym kwartale bieżącego roku przeprowadził Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami rzeszowskiego RZGW.

Kontrolą objęto Gminę Głogów Małopolski oraz Spółkę EKOGŁOG, która realizuje zadania własne Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w głównej mierze odprowadzania ścieków do kanalizacji burzowej, która prowadzi wody opadowe i roztopowe bezpośrednio do Szlachcianki i jej dopływów. Ponadto kontrola wykazała brak uregulowań prawnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, oraz niewłaściwy stan techniczny niektórych urządzeń wodnych administrowanych przez Gminę Głogów Młp.

Wody Polskie sformułowały szereg zaleceń pokontrolnych w których m.in. zobowiązały gminę do zewidencjonowania a następnie zlikwidowania źródeł zanieczyszczeń potoku i jego dopływów. Głogowski samorząd ma również przeprowadzić inwentaryzację kanalizacji na terenie gminy oraz uregulować stan formalno-prawny w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych wylotami które nie  posiadają pozwoleń wodno prawnych.

Z kolei Spółka Ekogłog została zobowiązana do informowania RZGW w Rzeszowie o każdym przypadku odprowadzania ścieków przelewem burzowym znajdującym się na terenie oczyszczalni  ścieków a także do szczegółowego ewidencjonowania odprowadzania ścieków przelewami burzowymi zlokalizowanymi na kanalizacji ogólnospławnej. Ponadto Ekogłog nie może dopuścić do odprowadzania z oczyszczalni ścieków, które pogorszyłyby jakość wody w Potoku Szlachcianka.

Wody Polskie będą obecnie monitorować realizację zaleceń pokontrolnych.