Mieszkańcy powiatu gorlickiego bardzo często wyrażają zaniepokojenie relatywnie niskim poziomem wody, jaki w ostatnim czasie utrzymuje się na zbiorniku w Klimkówce. Pojawiają się również wątpliwości, czy taki stan rzeczy nie jest, być może, spowodowany zbyt dużym odpływem kierowanym na elektrownię wodną.

Obecnie, mimo  nasilającego się zjawiska suszy spowodowanego postępującymi zmianami klimatycznymi, piętrzenie w zbiorniku jest na bieżąco utrzymywane w obrębie tzw. pojemności użytkowej obiektu.

Czasza zbiornika w dniu 2 marca 2020 r

 

Poziom wody wg stanu na dzień 2 marca 2020 wynosi 390,42 m n.p.m. i jest o ponad 10 metrów wyższy od najniższego odnotowanego w lutym 2001 stanu, który wyniósł wówczas jedynie 379,87 m n.p.m.

Należy również zaznaczyć, że najniższy minimalny poziom piętrzenia w zbiorniku ustalony na 375,10 m n.p.m. nie został nigdy osiągnięty od początku eksploatacji tego obiektu.

Obecnie podstawową funkcją jaką pełni zbiornik jest wyrównywania przepływów niżówkowych na rzece Ropie. Pozwala to na zlikwidowanie niedoborów wody pitnej i przemysłowej m.in. dla ujęcia wody pitnej dla Gorlic, Zakładów Przemysłu Drzewnego FOREST, Zakładów Przemysłu Izolacyjnego MATIZOL, zakładów FMWiG Glinik, Elektrociepłowni Gorlice oraz wodociągu komunalnego w Bieczu. Obecny zrzut wody  w wysokości 2 m3/s pozwala na 20-to krotne zwiększenie przepływu minimalnego zaobserwowanego w przekroju zaporowym, co przeciwdziała obniżaniu się stanu ekologicznego w korycie rzeki Ropy, a także częściowo Wisłoki.

Cofka zbiornika w listopadzie 2011 roku

Produkcja energii elektrycznej pełni tu drugorzędną funkcję, gdyż pełna moc hydrozespołu tj. 1,1 MW generowana jest tylko i wyłącznie przy przepływie 4,0 m3/s. Obecny przepływ w wysokości 2,0 m3/s zapewnia  jedynie około 50% mocy nominalnej dla generatora.  

Istotnym jest fakt, że przez 26 letni okres eksploatacji obiektu jak dotąd nie odnotowano przypadku deficytu wody w rzece Ropa. Gospodarowanie wodą realizowane zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą powoduje okresowe zmiany poziomu piętrzenia w zależności od aktualnych potrzeb. Wahania zwierciadła wody powodują czasowe odsłanianie dna w strefie cofkowej, co okresowo pogarsza jedynie efekt wizualny czaszy zalewu.

Żelbetowe elementy na skarpie zbiornika odsłonięte w grudniu 2019 roku