Na zaproszenie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Pani Małgorzata Wajda  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wzięła udział w Konferencji Regionalnej, która odbyła się 26 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Pan Artur Michalski Z-ca Prezesa NFOŚiGW w Warszawie

Głównym punktem konferencji było finansowanie działań ekologicznych przez Narodowy Fundusz ochrony Środowiska w Warszawie. Zastępca Prezesa NFOŚiGW Pan Artur Michalski przedstawiła szczegółową informację o licznych projektach z obszarów m.in. energii, środowiska, ochrony powietrza, gospodarowania odpadami oraz gospodarki wodnej, które finansuje Fundusz. W spotkaniu wzięli udział m.in. Parlamentarzyści RP, Marszałek Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz samorządowcy z gminy i powiatów.

 

Uczestnicy Konferencji Regionalnej PSST

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie również jest beneficjentem środków krajowych oraz europejskich przekazywanych  za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W chwili obecnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dzięki pozyskanej z NFOŚiGW dotacji w wysokości 1,79 mln zł aktualizuje raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika Kąty Myscowa. Równolegle na terenie miasta Rzeszowa trwają roboty związane z odtworzeniem pierwotnej pojemności zbiornika na rzece Wisłok. Wody Polskie realizują to przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy zawartej z NFOŚiGW w dniu 25.05.2018 r. Wartość tego zadania ogółem wynosi 49,76mln zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków POIiŚ wyniesie 42,29mln zł.

Spotkanie z przedstawicielami wykonawcy robót

Po zakończeniu Konferencji Zastępca Prezesa NFOŚiGW wraz z przedstawicielami RZGW w Rzeszowie udał się nad rzeszowski zbiornik. Wizytacja terenowa była okazją do zaprezentowania przyjętej technologii wydobywania osadów i organizacji robót. Wykonawca kończy obecnie pierwszy cykl prac refulacyjnych, które, zgodnie z decyzją o warunkach prowadzenia działań mogą trwać do końca lutego, a następnie zostaną ponownie podjęte w październiku.  

Wizytacja rejonu deponii