Dzięki staraniom podjętym przez Wody Polskie, przedstawiciele Banku Światowego  podczas ubiegłorocznej, majowej misji zaakceptowali opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „San Stalowa Wola” w ramach realizowanego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły. Pracami projektowymi objęto niemal 18-sto kilometrowy odcinek lewostronnego obwałowania Sanu, który zostanie rozbudowany i zabezpieczony przed filtracją.

 

Model 3D rozbudowanego obwałowania w pobliżu przejazdu wałowego w km 13+243.

 

Zmodernizowany wał będzie chronić miejscowości: Skowierzyn, Dzierdziówkę, Majdan Zbydnowski, Wólkę Turebską, Turbię, Pilchów i Stalową Wolę położone na terenie gmin Zaleszany i Stalowa Wola.

Prace projektowe rozpoczęły się 1 sierpnia 2019 roku, a już w styczniu br. autorzy dokumentacji przedłożyli do Wód Polskich wstępną wersję projektu celem zgłoszenia ewentualnych uwag.

Tak szybki czas realizacji jest możliwy dzięki temu, że dokumentacja projektowa opracowywana jest w zyskującej coraz większą popularność technologii BIM (Building Information Modeling). Dzięki zastosowaniu tej metody tworzony jest przestrzenny, wirtualny model, odzwierciedlający wszystkie parametry rozbudowywanego obwałowania, dzięki czemu można dużo łatwiej i szybciej niż tradycyjnie przeanalizować m.in. przewidywany czas realizacji robót, niezbędną ilość materiałów,  koszty inwestycji, a także zidentyfikować wszelkie kolizje z innymi obiektami i infrastrukturą techniczną.

 

Przebieg trasy obwałowania w rejonie błoni stalowowolskich

 

BIM zapewnia również bieżącą wymianę informacji między Inwestorem a projektantem za pomocą platformy cyfrowej, na której, po zakończeniu prac projektowych będą przechowywane również wszystkie informacje na etapie realizacji robót budowlanych i eksploatacji zmodernizowanego obiektu.

Zaproponowane rozwiązania projektowe przewidują takie parametry i konstrukcję wału, które umożliwią w przyszłości lokalnym samorządom wykonanie ścieżek rowerowych na koronie obwałowania.

Wizualizacja przebiegu ścieżki rowerowej na początku odcinka objętego projektem

Zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę dokumentacji harmonogramem przekazywania prac, finalna wersja projektu budowalnego zostanie opracowana w ciągu zaledwie sześciu miesięcy, tj. w pierwszym kwartale bieżącego roku.