W dniu 5 lutego 2020 roku PGW Wody Polskie, reprezentowane  przez Panią Małgorzatę Wajdę – Dyrektora RZGW w Rzeszowie, podpisały porozumienie z sześcioma gminami zlokalizowanymi w zlewni rzeki Łęg. Przedmiotem porozumienia, którego stronami są Gminy:  Kolbuszowa, Dzikowiec, Majdan Królewski, Bojanów, Grębów i Gorzyce,  jest  wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowanie przetargowego na opracowanie Analizy hydrologiczno-hydraulicznej w zlewni rzeki Łęg wraz z analizą lokalizacyjną zbiorników wielofunkcyjnych.

Sygnatariuszami porozumienia ze strony samorządów byli: Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Wójt Gminy Dzikowiec Józef Tęcza, Wójt Gminy Majdan Królewski Jerzy Wilk, Wójt Gminy Bojanów Sławomir Serafin, Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra, oraz Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy. 

Opracowanie będącej przedmiotem porozumienia „Analizy (…)” pozwoli wskazać niezbędne do realizacji działania w zlewni rzeki Łęg mające na celu wyeliminowanie zagrożeń spowodowanych powodziami oraz obserwowanymi ostatnio  niedoborami wody.

Podpisanie porozumienia z przedstawicielami samorządów

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie wziął udział Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, który aktywnie wspiera działania Wód Polskich w obszarze zwiększania bezpieczeństwa powodziowego.

W maju ubiegłego roku na obszarze zlewni Łęgu wystąpiły niezwykle intensywne opady deszczu wskutek czego 3 stacje opadowe pracujące na terenie: Majdan Królewski, Wilcza Wola oraz Kolbuszowa zanotowały opady dobowe przekraczające 110 mm. Największe natężenie opadu nastąpiło w zlewni rzeki Przyrwa, która posiada ujście poniżej zbiornika Wilcza Wola i jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Łęg. Spowodowało to brak możliwości przechwycenia, opóźnienia czy spłaszczenia przechodzącej fali wezbraniowej i zalanie terenów zamieszkałych.

Równocześnie w drugim półroczu 2019 roku, w wyszczególnionych gminach zaobserwowano z kolei brak opadów atmosferycznych przy występowaniu wysokich temperatur, co spowodowało gwałtowny spadek poziomu wód w rzece Łęg i ciekach będących jej dopływami oraz spadek zwierciadła wód podziemnych. 

Skutki wezbrań z maja 2019 roku w zlewni rzeki Łęg

Do chwili obecnej Wody Polskie podjęły już działania mające na celu włączenia zbiornika Wilcza Wola do elektronicznego systemu nadzoru prowadzonego przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej realizowanego w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” finansowanego ze środków Banku Światowego. Planowane w ramach ww projektu działania pozwolą znacznie usprawnić pracę zbiornika poprzez m.in. wdrożenie elektronicznego monitoringu zapory, automatycznego sterowania zasuwami oraz elektronicznego pomiaru stanów wody.

Zbiornik Wilcza Wola na rzece Łęg