Od 2019 roku Wody Polskie prowadzą prace związane z odmulaniem pierwszego etapu rzeszowskiego zalewu – tj. w części zlokalizowanej poza obszarem NATURA 2000, z której zostanie wydobyte ok. 0,5 mln m3 osadu. Równolegle trwają przygotowania do uzyskania decyzjo o warunkach prowadzenia robót na drugi etap, usytuowany w obszarze naturowym, w ramach którego w 2022 roku zostanie wydobyte ok. 0,18 mln m3 osadu.

Aby zapoznać się z sugestiami i opiniami pozarządowych organizacji ekologicznych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie po raz kolejny zaprosił do rozmów przedstawicieli Fundacji Greenmind, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Stowarzyszenia Ekoskop.

Prezentacja wyników inwentaryzacji przyrodniczej

W trakcie spotkania, które odbyło się 16 stycznia br. omówiono przebieg i technologię realizowanych obecnie robót na pierwszym etapie. W dalszej kolejności zostały przedstawione wyniki wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej dla drugiego etapu przedsięwzięcia, która będzie stanowiła podstawę do opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z rekomendacją zespołu przyrodniczego najlepszą forma kompensacji formalno-prawnej byłoby utworzenie w rejonie zbiornika użytku ekologicznego. Miałby on niewątpliwe walory edukacyjne i przyczyniłby się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Rzeszowa.

Proponowane przez zespół przyrodniczy lokalizacje urządzenia użytków ekologicznych

W ocenie przedstawicieli NGO’s taka forma kompensacji byłaby niewystarczająca i oczekiwaliby utworzenia rezerwatu przyrody. Przedstawiciele RZGW zaznaczyli, że PGW Wody Polskie nie są organem uprawnionym do ustanawiania rezerwatów przyrody – właściwym kompetencyjnie pomiotem jest w tym zakresie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się natomiast, że zasadnym byłoby zarekomendowania ustanowienia w rejonie obszaru NATURA 200 strefy ciszy, która obowiązywałaby  w okresie rozrodu ptaków.

Wizytacja terenowa w rejonie deponii

Kolejną część spotkania stanowiła wizyta terenowa podczas której zaproszeni goście mieli możliwość obserwować trwające obecnie prace pogłębiarskie i zagospodarowanie deponii. Wyrazili oni uznanie odnośnie przyjętej technologii prowadzenia robót, która praktycznie wykluczyła uciążliwości związane z hałasem oraz wydobywaniem się nieprzyjemnych zapachów. PGW Wody Polskie zapowiedziały organizację kolejnych spotkań z udziałem pozarządowych organizacji ekologicznych.