Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców i samorządu Ropczyc, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przygotowuje obecnie do realizacji inwestycje mające na celu zapewnienie ochrony dla tego miasta poprzez budowę trzech suchych zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Wielopolce. Niestety, wykonywane na zlecenie Wód Polskich prace projektowe zostały zablokowane przez samorząd oraz mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie, którzy uniemożliwili firmie projektowej wykonania prac geotechnicznych oraz inwentaryzacji przyrodniczej.
W związku z wyczerpaniem wszelkich dostępnych środków perswazji i niemożliwością wypracowania kompromisu, Wody Polskie zwróciły się do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w skład której wchodzą przedstawiciele władz administracji rządowej oraz samorządowej województwa podkarpackiego, o zaangażowanie się i pomoc w rozwiązaniu zaistniałego konfliktu.

A88A6762
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (fot. UMWP)

W piątek 3 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się, zainicjowane przez Wody Polskie posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone głównie ochronie przeciwpowodziowej w zlewni Wielopolki.
Zastępca Dyrektora RZGW w Rzeszowie zaprezentowała wysokość strat poniesionych przez Ropczyce podczas powodzi w 2009 oraz 2010 roku, oraz przedstawiła dotychczasowe działania Wód Polskich w zakresie zwiększania bezpieczeństwa powodziowego na tym obszarze. Zaznaczono również, że podejmowane do tej pory próby organizowania spotkań informacyjnych z udziałem lokalnej społeczności, przedstawicieli PGW WP, samorządu oraz jednostki projektowej okazały się bezskuteczne. Mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie nie pozwalali na przedstawienie merytorycznej argumentacji przemawiającej za koniecznością realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

A88A6752
Zastępca Dyrektora RZGW w Rzeszowie przedstawia problematykę zlewni Wielopolki (fot. UMWP)

Obecny na spotkaniu Starostwa Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego docenił dotychczasowe działania Wód Polskich i podkreślił konieczność jak najpilniejszej realizacji zbiorników przeciwpowodziowych chroniących Ropczyce. Zaproszeni na posiedzenie Rady mieszkańcy i przedstawiciele Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie podtrzymali swoje dotychczasowe stanowisko twierdząc, że wykonanie zbiorników przeciwpowodziowych na terenie ich gminy spowoduje zwiększenie zagrożenia przeciwpowodziowego.

symulacja
Symulacja zalania Ropczyc wodą odpowiadająca tzw. przepływowi stuletniemu wg. Analizy Programu Inwestycyjnego

Prowadząca spotkanie Wicewojewoda Podkarpacki Pani Lucyna Podhalicz zaapelowała do obecnych o podjęcie dialogu, który w jej ocenie pozwoli wypracować rozwiązanie zaistniałego problemu w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony sporu. Wszystkie wnioski przedstawione na spotkaniu wnioski stron zostaną formalnie przesłane do RZGW w Rzeszowie, celem ich przeanalizowania i ustosunkowania się do poszczególnych argumentów.