W związku z otrzymywanymi informacjami o pogarszającej się jakości ścieków w brzozowskiej oczyszczalni Borkówka w grudniu 2019 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zorganizowało spotkanie z udziałem Burmistrza Brzozowa i przedstawicieli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyraziła głębokie zaniepokojenie stanem technicznym tego obiektu, gdyż stwarza on potencjalne zagrożenie dla dobrego stanu wód rzeki Stobnicy, do której odprowadzane są oczyszczone ścieki.
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas spotkania samorząd Brzozowa i administratorzy oczyszczalni Borkówka zostali wezwani do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu poprawienie sprawności eksploatacyjnej oczyszczalni.
Wody Polskie na bieżąco monitorują stan wdrażania kolejnych działań naprawczych realizowanych przez administratorów oczyszczalni.

IMG 20191227 155308
System dyfuzorów zainstalowany w grudniu br. w pierwszym reaktorze

W pierwszej fazie w budynku oczyszczalni zainstalowano system filtrów węglowych, który pozwolił na wyeliminowanie problemu nieprzyjemnych zapachów. Ponadto Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzozowie nawiązało już współpracę ze specjalistyczną zewnętrzna firmą, której zadaniem jest doradztwo w zakresie optymalizacji procesów technologicznych. W drugiej połowie grudnia PGK w Brzozowie zakupiło i zainstalowało w jednym z dwóch reaktorów biologicznych system 248 dyfuzorów biologicznych, które pozwoliły na znaczne zwiększenie stopnia napowietrzania ścieków. Jak wynika z prowadzonych badań monitoringowych, dzięki temu zabiegowi sprawność natleniania osadu zwiększyła się 6-cio krotnie.

IMG 20191227 180701
Pracownicy oczyszczalni na bieżąco monitorują parametry osadu

Po odtworzeniu osadu w tym reaktorze i jego ponownym uruchomieniu, podobny system złożony z około 280 dyfuzorów zostanie również zamontowany w drugim reaktorze biologicznym.
W najbliższych tygodniach w siedzibie RZGW w Rzeszowie odbędzie się kolejne spotkania podczas którego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przedstawi szczegóły wykonanych do tej pory doraźnych działań naprawczych, oraz koncepcję dalszych długofalowych przedsięwzięć, które zagwarantują, że parametry ścieków będą zgodne z wymogami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.