W ostatnich dniach listopada br. Pani Małgorzata Wajda Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisała umowy o dofinansowanie dwóch etapów kolejnego zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

kol
Obecny stan prawostronnego obwałowania Trześniówki

Przedsięwzięcie „Trześniówka VII” polegać będzie na rozbudowie 7,678 km prawostronnego obwałowania tej rzeki na terenie Tarnobrzega, oraz miejscowości Zalecie Gorzyckie i Trześń położonych w gminie Gorzyce. Zgodnie z zawartą umową, całkowita wartość projektu, który zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wynosi 30,3 mln PLN, z czego 25,37 mln PLN stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonanie rozbudowy i zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża obwałowania Trześniówki przyczyni się do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa powodziowego na terenach gminy Gorzyce i miasta Tarnobrzega na których usytuowane jest ponad 1,1 tys. budynków mieszkalnych, 1,5 tys. budynków gospodarczych, infrastruktura drogowa, mostowa i teletechniczna.

mapa
Zakres prac modernizacyjnych zadania trześniówka VII objęty dokumentacja projektową.

Zadanie dla którego podpisano umowy o dofinansowanie stanowi kontynuację realizowanego przez Wody Polskie zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Trześniówki. Dokładnie rok temu w dniu 3 grudnia 2018 roku odbył się odbiór zadania „Trześniówka V” w ramach którego wybudowano przepompownię wody oraz zmodernizowano czterokilometrowy odcinek lewostronnego obwałowania Trześniówki.

zbiornik wyrównawczy

Wybudowana w 2018 roku przepompownia przy lewym wale Trześniówki.