W dniu 10 października 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach odbyło się spotkanie poświęcone hierarchizacji działań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych oraz inwestycji przeciwpowodziowych na obszarze powiatu gorlickiego.
Na spotkanie, oprócz licznych samorządowców, przybyli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: Pani Małgorzata Wajda Dyrektor RZGW w Rzeszowie, Pani Małgorzata Sikora – Dyrektor RZGW w Krakowie oraz Dyrekcja Zarządów Zlewni w Jaśle i Nowym Sączu.
Spotkanie poprzedził briefing prasowy, podczas którego przedstawiona została specyfika gospodarowania wodami na obszarze powiatu gorlickiego, gdyż na tym terenie dominują potoki o charakterze górskim, które okresowo generują wysokie straty powodziowe.

G 1Dyrektorzy RZGW w Rzeszowie i Krakowie

Dalszą część spotkania stanowiła konferencja, podczas której Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Krakowie przedstawili strukturę i kompetencje Wód Polskich. Ponadto szczegółowo omówione zostały dotychczasowe działania związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodnych. Zebranym gościom przedstawione zostały ponadto realizowane obecnie, oraz przygotowywane do wykonania zamierzenia inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej powiatu, wynikające z Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Dyrektor Małgorzata Wajda przedstawiła ponadto przykłady kilku działań edukacyjnych i promocyjnych, jakie rzeszowski RZGW zrealizował w ostatnim roku we współpracy z gorlickimi samorządami.

G 2

Prezentacja nt. kompetencji i zakresu działalności Wód Polskich

W części dyskusyjnej Burmistrzowie i Wójtowie Gmin: Gorlice, Biecz, Ropa, Uście Gorlickie Moszczenica i Lipinki omówili szczegółowo z przedstawicielami Wód Polskich konkretne problemy w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej na ich terenie. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania okazał się problem postępującej suszy. Samorządowcy przedstawiali swoje propozycje w zakresie możliwości ograniczania tego zjawiska.

G 3Uczestnicy spotkania – samorządowcy z terenu powiatu gorlickiego

Na zakończenie konferencji, Pani Maria Gubała – Starosta Gorlicki podsumowała spotkanie jako bardzo konstruktywne, oraz bardzo pozytywnie oceniła dotychczasową współpracę samorządów powiatu z Wodami Polskimi.