Brak opadów i nasilająca się susza skutkuje znacznym zmniejszeniem przepływów w rzekach i potokach. W przypadku, gdy do tych wód odprowadzane są nielegalnie ścieki sanitarne, skutkuje to znacznym zwiększeniem stężenia zanieczyszczeń, generując przykre i uciążliwe dla mieszkańców zapachy.
W ostatnich tygodniach pracownicy Wód Polskich otrzymują coraz więcej zgłoszeń o tego typu zdarzeniach. Przykładem może tu być potok Szlachcianka i zasilające go dopływy na terenie Głogowa Małopolskiego. W lipcu b.r. do RZGW w Rzeszowie wpłynęło zawiadomienie o zanieczyszczeniu rowu zasilającego rzekę ściekami - w rejonie ul. Lubomirskiej. Pracownicy Wód Polskich wspólnie ze służbami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dokonali kontroli w terenie. Pobrane próbki po ich przebadaniu pozwoliły stwierdzić, że woda jest zanieczyszczona ściekami sanitarnymi. O zaistniałej sytuacji został powiadomiony Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz policja celem ustalenia sprawcy zrzutu.

 

szlachcianka 1

Rów - dopływ Szlachcianki, którym dopływają zanieczyszczenia

 

Zgodnie z ustawami o utrzymaniu i czystości w gminach oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków, właściwy terytorialnie samorząd odpowiada za gospodarkę ściekową. W związku z powyższym Wody Polskie wystąpiły do Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. o przekazanie informacji nt. podejmowanych przez urząd działań. Z uzyskanej informacji wynika, że samorząd zna problem i zlecił opracowanie dodatkowej nitki sieci kanalizacyjnej, która powinna rozwiązać problem nielegalnych zrzutów ścieków.

 

Szlachcianka 2

Zanieczyszczone koryto Szlachcianki podczas wizji w dniu 13-09-2019

We wrześniu do Wód Polskich wpłynęło kolejne zawiadomienie od mieszkańca Głogowa o zanieczyszczeniu wody w rejonie ul 3-go Maja. Podczas wizji terenowej dokonanej w dniu 13 września  przez pracowników PGW WP z Nadzoru Wodnego w Rzeszowie potwierdzono zanieczyszczenie Szlachcianki ściekami socjalno - bytowymi. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie źródła zanieczyszczenia.