Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął dokument pn. „Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2030 roku”

W dniu 29 lipca, na zaproszenie Pana Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, przedstawiciele Wód Polskich z Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Lublinie wzięli udział w konferencji otwierającej debatę publiczną dotyczącą przyszłego kształtu Strategii.
Obecny na konferencji Wiceprezes Rady Ministrów Pan Jacek Sasin poinformował, że w ubiegłym tygodniu rząd przyjął nowy krajowy dokument tj. Strategię Rozwoju Regionalnego Kraju. Jak wynika z opracowania województwo lubelskie charakteryzuje się obecnie najniższym w skali kraju wskaźnikiem PKB na jednego mieszkańca i wynosi zaledwie 69 procent średniej krajowej. Rozpoczęte właśnie prace nad strategią wojewódzką, w których uczestniczyć będą również Wody Polskie, będą miały za zadanie przygotowanie regionu Lubelszczyzny do skutecznego aplikowania i wykorzystywania funduszy unijnych. W dalszej części spotkania zostały przedstawione ogólne założenia dalszych prac nad dokumentem. Konferencji towarzyszyła również debata panelowa z udziałem ekspertów, której przedmiotem była wizja rozwoju województwa lubelskiego.

 

lublin

Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego

 

W trakcie dalszych prac nad dokumentem Wody Polskie będą postulować m.in. o wskazanie w „Strategii” potrzeby realizacji na terenie województwa lubelskiego przedsięwzięć ujętych w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, oraz powstających aktualnie Planach Przeciwdziałania Skutkom Suszy i Programie Rozwoju Retencji. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, uwzględnienie takich zapisów w „Strategii” ułatwi w przyszłości Inwestorowi jakim są PGW Wody Polskie aplikowanie o środki unijne na realizację inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i ograniczanie skutków suszy.