W poniedziałek 9 września 2019 roku w siedzibie Zarządu Zlewni w Jaśle miało miejsce spotkanie robocze przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z samorządowcami, dotyczące trwających prac związanych z budową zbiornika Kąty Myscowa.

Na zaproszenie Wód Polskich przybył m.in. Starosta Jasielski, Wójt Gminy Krempna oraz Sekretarz Gminy Nowy Żmigród. Głównym przedmiotem spotkania było przedstawienie wstępnych założeń opracowywanej na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie tzw. „Koncepcji przesiedleń z czaszy zbiornika (…)”. Zadaniem autorów tego opracowania będzie m.in. identyfikacja wszystkich nieruchomości, które zostaną w przyszłości wykupione w związku z realizacją tej inwestycji o wartości ok. 1 mld zł. Aby poznać oczekiwania aktualnych właścicieli terenów przeznaczonych pod zbiornik, w najbliższym czasie zostanie wśród nich przeprowadzona ankietyzacja a w dalszej kolejności mediacje. Jak zaznaczyli obecni na spotkaniu przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt, kolejnym elementem opracowywanej od lipca br. „Koncepcji” będzie sporządzenie analizy kosztów i korzyści.

 

spotkanie ZZ Jasło

Spotkanie z autorami „Koncepcji przesiedleń (…)” – 09-09-20119

 

Podczas spotkania poruszono również niektóre kwestie techniczne realizacji przedsięwzięcia, w tym konieczność przełożenia odcinka drogi powiatowej relacji Kąty – Polany. Starosta Powiatu Jasielskiego wyraził gotowość do sfinansowania, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przełożenia około 1 km odcinka przedmiotowej drogi.
Przedstawiciele Gmin Krempna i Nowy Żmigród zadeklarowali ponadto udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy autorom powstającej Koncepcji przesiedleń.
To już kolejne robocze spotkanie związane z realizowanymi przez Wody Polskie przygotowaniami do budowy zbiornika Kąty Myscowa. W dniu 22 sierpnia br. Dyrektor RZGW w Rzeszowie Pani Małgorzata Wajda wraz ze Starostą Jasielskim spotkała się z przedstawicielem Lasów Państwowych celem przedyskutowania możliwości powiększenia obszaru Magurskiego Parku Narodowego. Z kolei 26 lipca na miejscu realizacji zadania odbyła wizyta terenowa w obecności zespołu przyrodników opracowujących inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby aktualizacji raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wizyta Kąty

Wizyta terenowa z zespołem przyrodniczym – 26-07-2019