Wody Polskie odmulenie rzeszowskiego zalewu finansują ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy zawartej w maju ubiegłego roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W związku z tym faktem w dniu 20 sierpnia br. w siedzibie RZGW w Rzeszowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami NFOŚiGW w Warszawie: Zastępcą Prezesa - Panem Dominikiem Bąkiem oraz Dyrektorem Departamentu Ochrony Ziemi - Panem Jarosławem Rolińskim.

 

przedstawiciele NFOŚiGW

Przedstawiciele NFOŚiGW (od lewej): Pan Jarosław Roliński, Pan Dominik Bąk

 

Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor RZGW w Rzeszowie przedstawiła aktualne działania, które muszą być zrealizowane przed przystąpieniem do zaplanowanych na październik br. zasadniczych prac odmuleniowych.
Wykonawca robót dokonuje obecnie uzgodnień w zakresie zgód na transport wydobytego urobku, oraz ustalenia miejsc w którym zostanie on zdeponowany.
W spotkaniu wzięła również udział Pani Agnieszka Duszkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy oraz przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt. Poinformowali oni, że RZGW w Rzeszowie przeprowadził niezbędne czynności, które pozwolą na rozpoczęcie w najbliższych dniach zbioru i przeniesienie do akwenów zastępczych orzechów kotewki wodnej z części zbiornika, który zostanie odmulony w I cyklu robót.

 

prezentacja projekt

Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor RZGW w Rzeszowie przedstawia aktualny stan realizacji projektu

 

Wizyta stanowiła również okazję do omówienia potencjalnych zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na terminową realizację projektu. Wśród głównych ryzyk wskazano nieprzewidywalne warunki atmosferyczne, jakie mogą opóźnić roboty budowlane. Wystąpienie gwałtownych wezbrań w okresie wiosenno-letnim, oraz zjawiska lodowe w okresie zimowym mogą spowodować utrudnienia w zgodnej z harmonogramem realizacji prac. Ponadto, w ramach zakończonych w dniu 7 sierpnia br. konsultacji społecznych, jedna z pozarządowych organizacji ekologicznych wniosła dodatkowe uwagi dotyczące sposobu realizacji robót. Złożone do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uwagi wykraczają poza zakres uzgodnień dokonanych z NGO’s w lutym br. i zostaną w najbliższych dniach rozpatrzone przez RDOŚ.