Oprócz dużych, wielomilionowych inwestycji związanych z budową zbiorników przeciwpowodziowych i modernizacją obwałowań, Wody Polskie realizują również lokalnie inne przedsięwzięcia zapewniające ochronę przeciwpowodziową na mniejszych, zagrożonych obszarach.
Jednym z takich zadań jest „Husówka” – opracowana dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie kanału ulgi o długości 366 m w miejscowości Husów.

sall koryto

Prace ziemnie przy trasie kanału ulgi

 

Umożliwi on bezpieczne przeprowadzenie wód powodziowych a tym samym pozwoli na ochronę budowli komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze powiatowej relacji Albigowa-Husów-Manasterz.
Budowie kanału towarzyszyć będzie również wykonanie trzech przepustów, z których jeden ma służyć rozdzieleniu wody pomiędzy koryto Husówki a kanał ulgi, natomiast dwa pozostałe przepusty służą przeprowadzeniu wód pod drogą powiatową. W ramach zadania przewidziano również odcinkowe umocnienie dna i skarp potoku w miejscach wlotu i wylotu z kanału oraz na wlotach i wylotach z poszczególnych przepustów. Pierwszy etap tego zadania został już zrealizowany i odebrany w 2018 roku.

 

small przepust

Wykonane w ramach etapu I umocnienie przepustu

 

W dniu 2 sierpnia 2019 r. rozpoczęła się realizacja drugiego – ostatniego etapu powyższego zadania. Zgodnie z podpisaną przez Wody polskie umową Wykonawca zrealizuje roboty budowlano montażowe w terminie do 15 listopada 2019 roku.