W dniu 7 sierpnia br. upłynął okres w którym społeczeństwo mogło zgłaszać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie swoje uwagi do toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach prowadzenia działań na odmulenie zbiornika rzeszowskiego .
Na etapie procedowania w/w postępowania administracyjnego Wody Polskie jeszcze w lutym bieżącego roku zorganizowały spotkanie z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych aby poznać opinie odnośnie zamierzonego trybu wykonania tego przedsięwzięcia.

 

Spotkanie z NGOs

Spotkanie z przedstawicielami Greenmind i OTOP – luty 2019 r.

 

W stosunku do pierwotnych założeń technologicznych PGW Wody Polskie wprowadziło istotne modyfikacje w zakresie i technologii wykonywania robót, których celem jest maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i zminimalizowanie potencjalnych uciążliwości dla mieszkańców Rzeszowa. Istotną zmianą jest fakt, że wydobyty osad zostanie czasowo zdeponowany na prawym brzegu zbiornika – do czasu ocieknięcia, a następnie zostanie przez wykonawcę wywieziony i zagospodarowany – zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Istotnym faktem jest, że urobek ten zostanie docelowo złożony poza obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo.
Pierwotne założenia przewidywały bowiem złożenie na trwałe wydobytych osadów w trzech miejscach zlokalizowanych na obszarze NATURA 2000, co wiązałoby się z koniecznością wycinki kilku hektarów lasu łęgowego.

 

Urobek czasowo składowny będzie

Urobek będzie składowany czasowo na prawym brzegu zbiornika powyżej stopnia

Nie bez znaczenia będzie również planowane działanie kompensacyjne dla ornitofauny, polegające na zwodowaniu na zbiorniku barki, która będzie służyć jako sztuczne siedlisko rozrodu rybitw rzecznych.
Ponadto, zgodnie z sugestiami NGO’s został również ograniczony okres, w którym będą realizowane zasadnicze prace związane z wydobywaniem osadów. Zgodnie z obecnymi założeniami refuler będzie pracował jedynie od 1 października do końca lutego. Poprzednie założenia technologiczne przewidywały, że wydobywanie osadów będzie możliwe już od 15 sierpnia do końca marca, co mogłoby negatywnie oddziaływać na faunę wodną, w tym ryby stanowiące przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.