Zadanie inwestycyjne „San III” to kolejne przedsięwzięcie o szacunkowej wartości ok. 20 mln zł, realizowane przez PGW Wody Polskie w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, finansowanego ze środków Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na początki lipca br. rozpoczął postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót.
Zadanie to, terytorialnie i technicznie łączy się z realizowanym obecnie przez Wody Polskie projektem Wisła etap 2, gdyż przedmiotowy wał stanowi kontynuację prawostronnego obwałowania rzeki Wisły.

Granica Sekcji II i sekcji San III

Połączenie realizowanego obecnie zadania Wisła etap 2 z projektem San III

 

Realizacja tego projektu pozwoli zwiększyć stopień ochrony przeciwpowodziowej na terenie gmin Gorzyce i Zaleszany o powierzchni 3 tys. ha zamieszkałym przez około 1600 osób. W ramach zadania lewostronny odcinek obwałowania rzeki San o długości 4,445 km zostanie poszerzony i podwyższony o 0,5 - 1,0 m. W korpusie i podłożu wału zostanie wykonana przesłona przeciwfiltracyjna o głębokości od 8 do 14 metrów.
Teren inwestycji, od strony międzywala, na całej długości graniczy z obszarem Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu. Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na obszar naturowy, prace będą realizowane ze szczególną dbałością o względy środowiskowe. Wszystkie cenne siedliska przyrodnicze, zostaną na czas prowadzenia robót budowlanych zabezpieczone poprzez zastosowanie ogrodzeń oddzielających obszary siedlisk od terenu prac. Drzewa i krzewy w pobliżu których prowadzone będą roboty budowlane, zostaną zabezpieczone przed ewentualnymi szkodami poprzez zastosowanie specjalnych ogrodzeń.
Założony harmonogram przewiduje, że Wykonawca zrealizuje cały zakres robót budowlanych w ciągu 12 miesięcy od daty ich rozpoczęcia.

 

San III mapka

Zakres zadania San III