Na zlecenie PGW Wody Polskie realizowane są kolejne opracowania przedprojektowe dla budowy zbiornika Kąty Myscowa. W dniu 25 lipca w siedzibie Zarządu Zlewni w Jaśle odbyło się spotkanie z autorem tzw. „Analizy urbanistycznej”. Opracowanie to pozwoli wskazać możliwe kierunki działań w zakresie przyszłych wykupów terenu i przeniesienia nieruchomości, które obecnie znajdują się w obrębie czaszy planowanego zbiornika. Obecni na spotkaniu Wójtowie Gmin Krempna i Nowy Żmigród zadeklarowali pomoc samorządów w przekazywaniu informacji niezbędnych do realizacji ww analizy.

 

Koncepcja urbanistyczna spotkanie ZZ JAsło

Spotkanie autorów koncepcji urbanistycznej z Dyrekcją ZZ Jasło i samorządowcami.

 

Równocześnie trwają prace nad uzupełnieniem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 26 lipca członkowie dyrekcji RZGW w Rzeszowie wraz z przyrodnikiem uczestniczyli w wizji terenowej w miejscu realizacji inwestycji. Zespół przyrodników z firmy WYF International prowadzi aktualnie w terenie całoroczną inwentaryzację świata roślinnego i zwierzęcego. Zakres prowadzonych prac jest znaczny i obejmuje nie tylko czaszę zbiornika, ale również obszar cofki, dolinę rzeki poniżej zapory oraz ok. 1,5 km pas buforowy wokół zbiornika.

 

Cofka zbiornika

Wizytacja terenu cofki zbiornika – w tle Góra Suchania

Podczas spotkania eksperci przedstawili walory przyrodnicze doliny Wisłoki i omówili potencjalne oddziaływania jakie przedsięwzięcie będzie wywierać na środowisko naturalne. Istotną kwestią było omówienie możliwych do podjęcia działań minimalizujących negatywne presje i wykonania kompensacji przyrodniczych, w tym m.in. możliwość powiększenia obszaru Magurskiego Parku Narodowego.

Przełom Wisłoki

Teren czaszy planowanego zbiornika w miejscowości Myscowa