„Wody Polskie zrewitalizują zbiornik rzeszowski, który będzie przede wszystkim pełnił funkcję retencyjną a także będzie służył mieszkańcom Rzeszowa jako obiekt rekreacyjny” - powiedział Przemysław Daca - Prezes PGW Wody Polskie podczas podpisania umowy z Wykonawcą.

Prezes PGW WP podczas briefiengu

Prezes PGW WP Przemysław Daca  podczas briefingu prasowego

W dniu 22 lipca br. Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor RZGW w Rzeszowie podpisała umowę z konsorcjum firm EFB Partner Jerzy Kruczyński z Serocka oraz Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodnego S.A. z Warszawy. Przedmiotem umowy opiewającej na kwotę 48.711.999,96 zł jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót polegających na odtworzeniu pojemności zbiornika przystopniowego na rzece Wisłok w Rzeszowie.

podpisanie umowy z wykonawcą robót

Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda podpisuje umowę z Wykonawca robót.

Dzięki podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowie 85 % wydatków Wody Polskie sfinansują ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Prace przygotowawcze rozpoczną się już w drugiej połowie sierpnia – w pierwszej fazie nastąpi zbiór chronionej rośliny tj. kotewki orzecha wodnego i przeniesienie zebranych orzechów na stanowisko zastępcze, które wskaże powołany do tego nadzór przyrodniczy.
Zasadnicze roboty związane z wydobyciem namułów będą realizowane w kolejnych cyklach, które będą trwały od 15 października do końca lutego. Wywóz wydobytego ze zbiornika osadu będzie realizowany na bieżąco w miesiącach od grudnia do końca maja. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne: pierwszy etap prac obejmie czaszę zbiornika na długości ok. 1,1 km powyżej stopnia (tj. poza obszarem Natura 2000) z której, w ciągu trzech najbliższych lat wydobyte zostanie ok. 500 tys. m3 namułu. Drugi etap prac zlokalizowany jest na obszarze Natura 2000 tj. od km 1,1 do km 4,3 powyżej stopnia i zrealizowany zostanie w jednym cyklu do końca 2022 roku. Przewiduje się, że w ramach tego etapu, z głównego nurtu koryta Wisłoka wydobytych zostanie ok. 180 tys. m3 osadu.
Realizacja prac objętych przedsięwzięciem, ma na celu przywrócenie około 0,68 mln m3 pojemności zbiornika. Usunięcie osadów z czaszy pozwoli zatem na utrzymanie podstawowych funkcji technicznych piętrzenia stopnia wodnego.

Prezes PGW z Dyrektor RZGW wizytowali miejsce realizacji przedsięwziecia

Po zakończeniu spotkania, które odbyło się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Prezes Wód Polskich wraz z Dyrektorem RZGW w Rzeszowie udali się z wizytą na miejsce realizacji zadania.

Zalew rzeszowski powstał w 1974 roku poprzez spiętrzenie wód rzeki Wisłok stopniem wodnym. Zbiornik podlega silnym procesom zamulania - po przegrodzeniu jazem rzeki Wisłok, osadzany na dnie zbiornika materiał powodował stopniowe zmniejszanie jego objętości. Początkowa pojemność zbiornika wynosiła 1,8 mln m3. Po 10 latach eksploatacji w 1984 roku na skutek zamulenia zbiornik stracił 33% pojemności (z 1,8 mln m3 zmalała do 1,2 mln m3), Aktualna jego pojemność wynosi zaledwie ok. 0,67 mln m3 tj. 1/3 pierwotnej.