W dniu 11 lipca br. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dokonał wyboru oferty na realizację projektu „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok", które obejmować będzie dwa kluczowe zadania, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.


Wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: EFB Partner Jerzy Kruczyński z Serocka oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego S.A. z Warszawy. Zgodnie ze złożoną ofertą wartość tego przedsięwzięcia, realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wyniesie 48.711.999,96 zł, z czego 85% pochodzić będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - na podstawie umowy zawartej w dniu 25-05-2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


W najbliższych dniach nastąpi podpisanie umowy między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a konsorcjum wyżej wymienionych firm. Zgodnie z przyjętymi założeniami, rozpoczęcie prac przygotowawczych zaplanowane jest na miesiąc wrzesień, natomiast roboty związane z wydobywaniem osadów dennych, realizowane będą od października br.

Zbiornik przystopniowy na rzece Wisłok w Rzeszowie

Zbiornik przystopniowy na rzece Wisłok w Rzeszowie