Bezpieczeństwo powodziowe w zlewni rzeki Łęg było przedmiotem spotkania, które odbyło się w dniu 9 lipca w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie. Na posiedzenie przybyli m.in.: Pan Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli oraz Wójtowie gmin: Bojanów, Zaleszany, Gorzyce i Dzikowiec.
Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor RZGW w Rzeszowie w trakcie prezentacji przedstawiła charakterystykę zlewni Łęgu oraz administrowanego przez Wody Polskie zbiornika Wilcza Wola, a następnie omówiła wyjątkowo niekorzystną sytuację hydrologiczno – meteorologiczną jaka miała miejsce w zlewni tej rzeki w dniach 19-25 maja br.

Zbiornik Wilcza Wola na rzece Łęg

Zbiornik Wilcza Wola na rzece Łęg

Wyjątkowo intensywne opady deszczu, których suma przekroczyła 140 mm, wystąpiły w całej zlewni Łęgu a ich największe natężenie nastąpiło w zlewni rzeki Przyrwa, która ma ujście poniżej zbiornika Wilcza Wola. Sytuacja ta spowodowała brak możliwości przechwycenia, opóźnienia czy spłaszczenia przechodzącej fali wezbraniowej, mimo, że zbiornik pracował zgodnie z obowiązującą instrukcją gospodarowania wodą.

Rzeka Przyrwa w miejscowości Mechowiec podczas majowego wezbrania

Rzeka Przyrwa w miejscowości Mechowiec podczas majowego wezbrania

Wody Polskie podjęły działania mające na celu włączenia zbiornika Wilcza Wola do elektronicznego systemu nadzoru prowadzonego przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej realizowanego w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” finansowanego ze środków Banku Światowego. Planowane w ramach ww projektu działania pozwolą znacznie usprawnić pracę zbiornika poprzez m.in. wdrożenie elektronicznego monitoringu zapory, automatycznego sterowania zasuwami oraz elektronicznego pomiaru stanów wody.
Uczestnicy spotkania podkreślili, że koniecznym jest podjęcie działań zmierzających do zwiększenia aktualnego stopnia ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Łęgu. Zgodnie z przedstawioną przez Dyrektora RZGW w Rzeszowie wstępną propozycją, ograniczenie ryzyka powodziowego powinno nastąpić poprzez budowę kolejnych zbiorników retencyjnych na dopływach Łęgu. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że istnieje potencjalna możliwość wykonania trzech takich obiektów:
- zbiornik nr 1 w m. Kopcie – Tęcze w zlewni Przyrwy
- zbiornik nr 2 w m. Pietropole – Rusinów w zlewni Muryni
- zbiornik nr 3 w m. Kolbuszowa w zlewni rzeki Nil.

Potencjalna lokalizacja trzech nowych zbiorników w zlewni Łęgu

Potencjalna lokalizacja trzech nowych zbiorników w zlewni Łęgu

Przedstawicielka Gminy Grębów zawnioskowała o dodatkowe rozważenie możliwości budowy kolejnego zbiornika „Krawce”, który byłby usytuowany na rzece Łęg.
Wymienione wyżej nowe zbiorniki, współdziałające ze zbiornikiem Wilcza Wola przyczyniłyby się w znaczący sposób do złagodzenia fali wezbraniowej na odcinku od Bojanowa do ujścia do Wisły.