Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wzięła udział w spotkaniu podsumowującym działania podejmowane podczas sytuacji hydrologiczno – meteorologicznej, jaka miała miejsce w maju br. W zorganizowanym przez Wojewodę Podkarpackiego posiedzeniu, które odbyło się 8 lipca w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, uczestniczył również m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego, oraz przedstawiciele służb mundurowych. Pani Małgorzata Wajda przedstawiła zaangażowanie pracowników Wód Polskich oraz działania jakie na bieżąco podejmowali w czasie majowych wezbrań. Ogółem, w bieżące monitorowanie sytuacji oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń było zaangażowanych 134 pracowników RZGW w Rzeszowie oraz podległych Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych.

Straty powstałe w infrastrukturze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zostały oszacowane na 23,228 mln zł., z czego 20,716 mln zł to szkody powstałe w korytach rzek i potoków na długości 26 km. Ponadto wystąpiły rozmycia korony obwałowań i uszkodzenia dróg przywałowych na długości 7,13 km, których naprawa została wyceniona na 2,352 mln zł. Pozostałe straty w wysokości 0,16 mln zł to dwie zalane pompownie wody, oraz uszkodzony wypad upustu dennego na zbiorniku wodnym. Ponadto, na terenie województwa podkarpackiego w infrastrukturze przeciwpowodziowej administrowanej przez RZGW w Krakowie wystąpiły szkody w wysokości 1,775mln zł.
Jeszcze w czerwcu br. wykaz szkód został przekazany do ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, celem zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na ich likwidację.

Pani Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki zarekomendowała podjęcie w przyszłości działań polegających m.in. na przeprowadzeniu przez pracowników Wód Polskich szkoleń instruktażowych w zakresie doraźnego zabezpieczania obwałowań przeciwpowodziowych w przypadku wystąpienia wezbrań.

Dyrektor RZGW w Rzeszowie podczas briefingu prasowego fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Dyrektor RZGW w Rzeszowie podczas briefingu prasowego (fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie)