Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 03-07-2019 r. rozpoczęło postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót zadania pn.: „Zasypanie wyrwy lewej skarpy pot. Ostra w km 0+910 – 0+960 w miejscowości Latoszyn, gmina Dębica”.

Podczas ostatnich intensywnych opadów deszczu w nocy z 21 na 22 maja br. wskutek fali wezbraniowej, na długości ok. 30 m osunęła się lewa skarpa potoku Ostra wraz z przylegającym do niej korpusem drogi gminnej, pozbawiając mieszkańców części sołectwa Latoszyn tj. ok. 120 gospodarstw (w tym zakładów produkujących wyroby na eksport) możliwości dojazdu.

 Wyrwa w lewym brzegu potoku Ostra wraz z uszkodzonym korpusem drogi

Wyrwa w lewym brzegu potoku Ostra wraz z uszkodzonym korpusem drogi

 

W dniu 23 maja pracownicy PGW WP - Nadzór Wodny w Dębicy dokonali pomiarów w terenie i przystąpili niezwłocznie do opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej na zabezpieczenie powstałej wyrwy. Wykonana dokumentacja przewiduje odtworzenie skarpy poprzez zasypanie wyrwy lewej skarpy pot. Ostra w km 0+910 – 0+960 pospółką i wykonanie narzutu z kamienia łamanego. Aby zastabilizować skarpę potoku u jej podstawy wykonany zostanie narzut w formie tamy podłużnej. W dniu 28.06.2019r. zostały potwierdzone środki na realizację tego zadania.

 

Pracownicy Wód Polskich dokonują pomiarów w terenie i przygotowują dokumentacje projektowa na zabudowę wyrwy

Pracownicy Wód Polskich dokonują pomiarów w terenie i przygotowują dokumentacje projektowa na zabudowę wyrwy

Wykonane przez PGW WP prace umożliwią Gminie Dębica odtworzenie zniszczonej asfaltowej nawierzchni jezdni, a tym samym przywrócenie komunikacji dla mieszkańców Latoszyna. W tym celu Wody Polskie zawarły z Urzędem Gminy w Dębicy stosowne porozumienie o wspólnej realizacji zadania. Planowany termin zakończenia robót zleconych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to początek sierpnia bieżącego roku.