AKTUALIZACJA 29-05-2019 godz. 16:30

Informacja o aktualnej sytuacji hydro-meteorologicznej z podległych Zarządów Zlewni Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Zarząd Zlewni w Przemyślu


W całej zlewni Górnego Sanu brak przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.
Aktualna sytuacja hydrologiczna
Na terenie ZZ Przemyśl w większości rzek i potoków stan wody zmniejsza się – utrzymuje się średni stan wód za wyjątkiem:
- rzeki Szkło w m. Charytany, rz. San w m. Lesko – utrzymuje się wysoki stan wody (odnotowano ciągły spadek poziomu wody).

 

Zarząd Zlewni w Jaśle

W całej zlewni rz. Wisłoki brak przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Informacja o potencjalnych zagrożeniach

Jednostki straży pożarnej przepompowują wodę przy śluzie w km 3+707 prawego wału rzeki Stary Breń (dopływ potoku Brnik) w miejscowości Gliny Małe, brak zagrożenia, sytuacja monitorowana przez pracowników Nadzoru.

W dalszym ciągu wypompowywana jest woda z terenu oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze.

Aktualna sytuacja hydrologiczna

Na rzekach Wisłoce, Ropie oraz Jasiołce wraz z ich dopływami poziomy wód utrzymują się stanach wody średniej, sytuacja stabilna, brak zagrożenia.
Poziom wody w rzece Stary Breń i Stara Wiśnia – tendencja spadkowa.
Na pozostałych potokach sytuacja wróciła do normy.

Informacja o zbiornikach
Zbiornik Wodny w Klimkówce
Stan na godz. 06:00 UTC - zrzut 4,00 m3/s, dopływ 3,28 m3/s, rezerwa 10,01 mln m3

 

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Stany
Alarmowe – brak przekroczeń
Ostrzegawcze – brak przekroczeń
Aktualna sytuacja hydrologiczna
Sytuacja na ciekach jest stabilna, pod ciągłym monitoringiem. Poziom wody systematycznie się obniża.
Zabezpieczone (w dniu 25.05.2019r.) miejsce przesiąków na prawym wale rz. Wisły S. III
w miejscowości Zalesie Gorzyckie, w rejonie prowadzonej inwestycji Wisła etap II (w miejscu likwidacji wyrwy z powodzi w 2010r.) miejsce pod nadzorem OSP.

Informacja o zbiornikach
Zbiornik Wilcza Wola - Odpływ 3,0 m3/s, Dopływ 3,0 m3/s.

 

Zarząd Zlewni w Krośnie


Przekroczone stany alarmowe: brak
Przekroczone stany ostrzegawcze: brak
Informacja o potencjalnych zagrożeniach:
NW Strzyżów, NW Brzozów, NW Krosno, NW Rzeszów, NW Przeworsk: Sytuacja jest stabilna, bez zagrożeń.
NW Łańcut: Podczas przechodzenia fali powodziowej w miejscowości Wola Dalsza wyrwa w brzegu Wisłoka została doraźnie zabezpieczona i na chwilę obecną sytuacja jest opanowana.
Stopień Wodny Rzeszów
Poziom wody górnej 199,46 m n.p.m., Poziom wody dolnej 194,38 m n.p.m., Przepływ 38,57 m3/s

Wodowskaz Żarnowa
Poziom wody 216,07 m n.p.m., Przepływ 25,47 m3/s

Wodowskaz Tyczyn, rzeka Strug
Poziom wody 206,29 m n.p.m., Przepływ 0,92 m3/s

Zbiornik Wodny Besko: Sytuacja jest stabilna, bez zagrożeń. Pojemność rezerwy powodziowej została całkowicie odtworzona.
Stan na godz. 06:00 UTC - zrzut 2,6 m3/s, dopływ 6,0 m3/s, rezerwa 6,51 mln m3

 

AKTUALIZACJA 27-05-2019 godz. 17:30

Sytuacja na terenie administrowanym przez RZGW w Rzeszowie stabilizuje się. Pracownicy Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych inwentaryzują w terenie powstałe szkody oraz dokonują przeglądów urządzeń i obiektów hydrotechnicznych. 

śluza wałowa w lewym wale Trześniówki wykonana w ubiegłym roku w ramach zadania inwestycyjnego Trześniówka V  Kontrola śluzy wałowej w lewym wale Trześniówki wykonanej w ubiegłym roku w ramach zadania "Trześniówka V"

 

Przepompownia wody w Dymitrowie Dużym na bieżąco przerzucała do rzeki Babulówki wodę z kanału Dymitrowskiego zapobiegając tym samym podtopieniom na terenie zawala.

przepompownia Dymitrów

Przepompownia wody Dymitrów

 

Obwałowania przeciwpowodziowe Łęgu zapewniły ochronę dla Gorzyc, w których zlokalizowana jest m.in zatrudniająca cztery tysiące osób firma Federal Mogul.

Prawy wał rzeki Łęg w m. Gorzyce

Prawy wał rzeki Łęg w m. Gorzyce

 

 

 

AKTUALIZACJA 26-05-2019 godz. 15:30

 

Fala kulminacyjna na Wiśle przemieszcza się na wysokości województwa podkarpackiego. Wykonane w ostatnich dniach ubezpieczenia miejsc robót zadania Wisła etap 2 spełniają swoją rolę - obciążona workami folia chroni skarpę wału z której ściągnięto warstwę humusu.

 

Przejście fali kulminacyjnej w tle przed mostem zabezpieczenie wykonane w nocy 25 26 maja

Przejście fali kulminacyjnej. W tle, przed mostem zabezpieczenie wykonane w nocy 25 - 26 maja

 

Zalesie Gorzyckie monitoring zabezpieczeń odcinka robót na zadaniu Wisła etap 2

Zalesie Gorzyckie monitoring zabezpieczeń odcinka robót na zadaniu Wisła etap 2

 

Dzisiaj około godziny 12.00 w miejscowości Jamnica zaobserwowano przecieki przez prawy i lewy wał na 16-stym kilometrze rzeki Łęg. W ciągu dwóch godzin zabezpieczono skarpy odwodnej obwałowań poprzez założenie folii i dociążenie workami z piaskiem.

Zabezpieczenie miejsca przesiaków przez wał rzeki Łęg w m. Jamnica

 Zabezpieczenie miejsca przesiaków przez wał rzeki Łęg w m. Jamnica

 

AKTUALIZACJA 26-05-2019 godz. 9:00

W nocy 25 maja około godziny 23:00 zaobserwowano przesiąki przez korpus wału Wisły w miejscowości Zalesie Gorzyckie – poniżej mostu kolejowego. Jest to sekcja III realizowanej obecnie inwestycji Wisła etap II. Istotnym jest , że podczas powodzi w 2010 roku w tym właśnie miejscu powstała wyrwa.
Zdarzenie to zostało zgłoszone odpowiednim służbom. Podczas nocnej akcji miejsce przesiąków zostało na długości ok. 150 m zabezpieczone przez jednostki straży workami z piaskiem i jest stale monitorowe.

nocna akcja zabezpieczania prawego wału rzeki Wisły w Zalesiu Gorzyckim

nocna akcja zabezpieczania prawego wału rzeki Wisły w Zalesiu Gorzyckim

 

Zabezpieczony odcinek wału Wisły

Zabezpieczony doraźnie odcinek wału Wisły pod ciągłym monitoringiem

 

Woda z przesiąków na terenie zawala

Woda z przesiąków na terenie zawala

 

 

 

AKTUALIZACJA 25-05-2019 godz. 20:00

 

Fala kulminacyjna na Wiśle dociera do województwa podkarpackiego. Pracownicy ZZ Stalowa Wola i NW Tarnobrzeg  pełnią całodobwe dyżury monitorując obwałowania dopływów Wisły.

rzeka Dąbrówka prawostronny dopływ rzeki Trześniówki w km 13000

Widły Dąbrówka i Trześniówki

 

rzeka Trześniówka w km 13000Międzywale rzeki Trześniówki w km 13+000

 

AKTUALIZACJA 25-05-2019 godz. 12:45

 

W dniu wczorajszym zakończono zabezpieczanie odcinków prawego wału Wisły, na których od marca trwają roboty budowlane. Równocześnie, na bieżąco monitorowane są cofkowe obwałowania dopływów Wisły, w tym Łęg, Babulówka i Trześniówka. Dokonano identyfikacji miejsc, w których wały mają lokalne zaniżenia i mogą stwarzać potencjalne zagrożenie w czasie przechodzenia fali kulminacyjnej na Wiśle. W miejscach tych zapobiegawczo układane są rękawy przeciwpowodziowe oraz worki z piaskiem.

rękaw na koronie wału rzeki Łęg

 Rękaw przeciwpowodziowy ułożony na koronie wału rzeki Łęg

 

AKTUALIZACJA 24-05-2019 godz. 18:45

 

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Przekroczone stany ostrzegawcze:
Rzeka Szkło wodowskaz Charytany i Lubaczówka wodowskaz Zapałów

Informacja o potencjalnych zagrożeniach
Na rz. Szkło w m. Charytany i w m. Łazy – wzrost poziomu wody.
Rzeka Wisznia m. Stubno – na jazie w Nienowicach otwarcie trzech klap ruchomych ustabilizowało sytuację. Stan na jazie jest bieżąco monitorowany.
Kanał Bucowski – w górnym odcinku utrzymuje się wysoki poziom wód. W środkowym odcinku cieku jest tendencja spadkowa, sytuacja stabilizuje się.
Rzeka Sołotwa – zmniejszył się stan wód na terenie miasta Lubaczów.
Rzeka Lubaczówka - utrzymujący się podwyższony stan wód. Utrzymują się podtopienia na przyległym do rzeki terenie w m. Wólka Zapałowska. Obecny stan wód nie zagraża terenom zurbanizowanym.

Aktualna sytuacja hydrologiczna .
Rz. Szkło wzrost poziomu wody
Potok Baryczka woda opada, sytuacja ustabilizowana
Potok Magierka woda opada, sytuacja ustabilizowana.
Potok Łubienka sytuacja ustabilizowana

 

Zarząd Zlewni w Jaśle


Przekroczone stany alarmowe
Wisłoka wodowskazy Mielec 2, Krajowice, Dębica ul Kościuszki
Ropa - Trzcinica-Topoliny
Grabinka – Głowaczowa
Jasiołka – Jasło
Wielopolka - Łączki Kucharskie

Przekroczone stany ostrzegawcze:
Ropa -Klęczany
Wisłoka – Żółków, Łabuzie, Pustków
Grabinka - Czarna
Wielopolka - Brzeźnica i Paszczyna
Sękówka - Gorlice

Informacja o potencjalnych zagrożeniach
Ropa z dopływami
- Stacja Uzdatniania Wody w Skołyszynie została zalana od strony drogi, woda jest odpompowywana, stacja działa.
- Droga do Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach została zalana. Oczyszczalnia w Przysiekach działa bez zastrzeżeń, oczyszczalnie chroni wał opaskowy.
- w Przysiekach z potoku Bez nazwy przepompowywana jest woda przez wał do rzeki Ropy. Ten sam potok spowodował podtopienia 3 budynków mieszkalnych oraz zalanie dwóch dróg gminnych
- Droga dojazdowa do Oczyszczalni Ścieków w Trzcinicy została zalana. Od oczyszczalni w Trzcinicy w kierunku Jasła woda zatrzymała się na nasypie kolejowym.
- Potok Olszynka posiada bardzo wysoki stan wody, na wysokości drogi krajowej 28 w miejscowości Siepietnica woda podchodzi pod zabudowania. W miejscowości Święcany zostały zalane 3 drogi gminne, oraz podtopione domy mieszkalne
Wisłoka z dopływami
Stany wód w górnym biegu Wisłoki mają tendencję malejącą, w środkowym biegu występują stany alarmowe ze wzrostem wody spowodowane dopływami dużej ilości wód z Ropy, natomiast w dolnym biegu utrzymuje się stan alarmowy ze wzrostem lustra wody.
W mieście Jaśle na lewym brzegu rzeki Wisłoki zostały zalane ogródki działkowe od strony przysiółka Kaczorowy oraz targowica , jak i również droga gminna od placu targowym.
Wielopolka w Brzeźnicy i Paszczynie ma tendencje rosnącą, przekroczyła poziom ostrzegawczy, natomiast w Okoninie poziom wody poniżej stanu ostrzegawczego z tendencją wzrostową.
Potok Bieździada – podtopienie domów mieszkalnych, zakładu stolarskiego oraz domu ludowego w Nawsiu Kołaczyckim oraz plac targowy w Kołaczycach. Jasiołka z Dopływamipotok Chlebianka – poziom wody opada, rozlewisko na pastwiskach i gruntach rolnych w miejscowości Piotrówka

Informacja o zbiornikach
- Zrzut wody ze Zbiornika Wodnego w Klimkówce zmniejszono do 30,00 m3/s, dopływ wód do zbiornika zmniejszył się do 36,59 m3/s
- rezerwa 10,03 mln m3 stan na godz. 12.00 UTC
- zbiornik napełniony w 32,50 mln m3.

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Przekroczone stany alarmowe
rzeka Trzebośnica: wodowskaz Sarzyna

Przekroczone stany ostrzegawcze
San - wodowskaz Nisko i Radomyśl
Tanew wodowskaz Osuchy

Informacja o potencjalnych zagrożeniach

Stróżanka w m. Kończyce woda brzegowa, wysoki poziom wód blokuje odpływ wody z rowów powodując lokalne podtopienia (użytki zielone i rolne).
Górnianka – woda wystąpiła z brzegów na długości od m. Kolbuszowa Górna do ujścia do rz. Przyrwa Nil – poziom wody utrzymuje się na granicy linii brzegu. Tendencja spadkowa.
Przyrwa Nil - napełnienie koryta całościowe, woda z rozlewa się na teren przyległy w większości grunty rolne. Poziom wody utrzymuje się.

Rz. Łęg w miejscowości Bojanów, Załęże, Stany, Przyszów, Kozły – podtopienia kilkadziesiąt gospodarstw domowych – OSP prowadzi akcję zabezpieczającą. Lokalne podtopienie od rz. Łęg – 4 domy w m. Zapolednik gm. Grębów droga gminna relacji Krawce-Krawce-Kędzie oraz domy w m. Krawce gm. Grębów – teren zabezpieczony i monitorowany przez OSP Grębów. Dopływy rz. Trześniówki: Korzeń, Koniecpólka, Smarkata – m. Durdy, gmina Baranów Sandomierski – lokalne podtopienia pól i łąk – sytuacja bez zmian

Rz. Babulówka – m. Dymitrów Duży, woda wystąpiła na międzywale, NW w Tarnobrzegu zgłosił do Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Tarnobrzeskiego o zabezpieczenie lewego wału Babulówki w km ok 3+534-4+191 m Baranów Sandomierski – wał w miejscu nieczynnego przepustu wałowego zabezpieczony i monitorowany przez jednostki OSPRzeka Łukawica w m. Rzeczyca Długa wystąpiła z koryta, lokalne podtopienia użytków rolnych– sytuacja bez zmian.Rzeka Sanna, przepompownia Opoka - woda wystąpiła z brzegów podeszła do stopy skarpy lewego wału rz. Sanna, śluza kanału ulgowego szczelna, zatopiona – poziom wody z tendencja wzrostową – obiekt pod stałym monitoringiem pracownika.Rzeka Tanew wodowskaz Osuchy, przekroczony stan ostrzegawczy, woda wystąpiła z brzegów. Rzeka monitorowana przez pracownika NW – poziom wody utrzymuje.Rzeka Tanew m. Olchowiec wzrost poziomu wody lokalne podtopienia, użytki zielone i rolne brak zagrożenia dla zabudowań.Rzeka Wirowa w miejscowości Zamch – wystąpienie rzeki z brzegu, nie występuje zagrożenie podtopień budynków mieszkalnych – bez zmian.Jeżówka - podniesienie poziomu wody w rzece, podtopione grunty rolne, budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, prowadzona akcja przez OSP Jeżowe.Wilcza Wola, Zakończona akcja przepompowywania wody. W Wilczej Woli gdzie po nawalnym deszczu nastąpił przybór wody przed zbiornikiem Wilcza Wola w m. Wola Raniżowska. Zbiornik Wilcza Wola - rezerwa do wykorzystania 2,7 mln m3 tj. 81,8 %. Odpływ 20 m3/s Dopływ 28 m3/s.

 

Zarząd Zlewni w Krośnie


Przekroczenie stanów alarmowych
Rzeka Wisłok wodowskaz Żarnowa
Rzeka Stobnica wodowskaz Godowa
Rzeka Wisłok wodowskazy: Czarna, Trzebownisko, Rzeszów ul. Ciepłownicza

Przekroczenie stanów ostrzegawczych:
Rzeka Wisłok wodowskazy: Tryńcza, Białobrzegi, Krosno, Rzeszów
Informacja o potencjalnych zagrożeniach:
W miejscowości Przysietnica potok Sietnica: przepust okularowy na drodze gminnej uszkodzony , zerwany asfalt, mostek, zerwana nawierzchnia,
Podtopiona droga gminna Jakla Wielka jest już przejezdna. Odcinek ujściowy potoku Sietnica do rzeki Stobnicy: woda z zalanego terenu wokół budynku energetyki, sklepu centrum , budynku KRUZ spłynęła do koryta, doga gminna ul. Legionistów przejezdna. Zalany teren wokół budynków w m. Przysietnica ,Brzozów, Orzechówka, Blizne Jasienica Rosielna Lutcza, Stara Wieś– obecnie sytuacja stabilizuje się. Poziom wody w korytach się obniża a woda z terenu zalanego powoli spływa do koryt. Zalana dolina rzeki Stobnica ok. 400ha użytków zielonych – woda powoli wraca do koryta
Obecnie sytuacja najgorzej kształtuje się w dolnej części zlewni potoków Ślączka, Śmierdziączka i Burkot (Olszyny). Nadal podtopione są posesje. Systematyczne obniżanie poziomu wód z terenów zalanych. Trwa akcja ratownicza. Sytuacja w górnej części zlewni potoków jest ustabilizowana. Została oberwana lina brzegowa rzeki Wisłok w miejscowości Kozłówek, Gmina Wiśniowa (przysiółek Rędziny) przy słupie wysokiego napięcia.

 

 

AKTUALIZACJA 24-05-2019 godz. 12:40

Wykonawca finalizuje zabezpieczanie trzech odcinków obwałowań modernizowanych w ramach zadania Wisła etap 2.
Na chwilę obecną ułożono w całości ok 12 tys. m2 folii, która osłania skarpę wału. Ułożono już 95 % worków z piaskiem, których zadaniem jest dociążenie folii.
Roboty zostaną zakończone w najbliższych godzinach.

zabezpieczony wał Wisły

Zabezpieczony odcinek wału Wisły

 

AKTUALIZACJA 23-05-2019 godz. 17:00

Mając na względzie aktualną sytuację hydrologiczną wykonawca robót budowlanych na zadaniu Wisła etap 2 przystąpił do zabezpieczenia frontu robót. 

Konieczność ta wynika z procedury określonej w "Planie ochrony przeciwpowodziowej" zatwierdzonym przez Powiatowe Centra Zarządznia Kryzysowego. 

Trzy odcinki obwałowania o łącznej długości 700 m, na których została zdjęta warstwa humusu, zostaną zabezpieczone poprzez ułożenie na skarpach folii i zastabilizowanie jej workami z piaskiem.

 

 

Wykonawca zabezpiecza front robót na obwaówaniach Wisły

Zabezpieczanie odcinka obwałowania Wisły na którym trwają prace budowlane. 

 

AKTUALIZACJA 23-05-2019 godz. 8:40

 

Zarząd Zlewni Stalowa Wola
Na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli odnotowano stany ostrzegawcze:
• rzeka San: wodowskaz Rzuchów – stan wody 578 cm- ( o 8 cm – stan ostrzegawczy)
• rzeka: Tanew wodowskaz Osuchy – stan wody 382 cm – ( o 62 cm – stan ostrzegawczy)
Potencjalne miejsca zagrożenia rzeka: Barcówka miejscowość Nisko drzewo w korycie, w dniu dzisiejszym zostanie usunięte. Na obszarze nie zabudowanym (przy torach kolejowych). Wg. prognozy w przeciągu 12 godzin mogą wystąpić opady w wysokości do 10mm.
Potencjalne miejsce zagrożenia rzeka Tanew wodowskaz Osuchy, przekroczony stan ostrzegawczy, woda wystąpiła z brzegów. Ciągły wzrost poziomu wody. Rzeka monitorowana przez pracownika NW.
Przyrwa Nil, Górnianka, Świerczówka, Trześniówka Kolbuszowska - Stabilizacja sytuacji. Pozostały zastoiska w obniżeniach terenu. Rzeka Jeżówka – woda w korycie.
Zbiornik Wilcza Wola – dysponuje rezerwa w wysokości 2,4 mln m3

 

Zarząd Zlewni Krosno
Na rzece Wisłok w miejscowości Tryńcza wodowskaz od godziny 21:00 wskazuje na stan ostrzegawczy z tendencją rosnącą. Stan ostrzegawczy na rzece Wisłok występuje także w Rzeszowie i Żarnowej oraz na rzece Stobnica w m. Godowa.
Na pozostałych punktach pomiarowych sytuacja jest ustabilizowana i nie występuje zagrożenie.
W chwili obecnej przekroczenie stanu na wodowskazach występuje w punktach pomiarowych:
• Rzeka Wisłok m. Tryńcza – stan wody 634 cm (o 94 cm – stan ostrzegawczy)
• Rzeka Wisłok m. Rzeszów – stan wody 350 cm (o 50 cm – stan ostrzegawczy)
• Rzeka Wisłok m. Żarnowa – stan wody 416 cm (o 16 cm – stan ostrzegawczy)
• Rzeka Stobnica m. Godowa – stan wody 810 cm (o 70 cm – stan ostrzegawczy)
• Rzeka Wisłok m. Rzeszów ul. Ciepłownicza – stan wody 421 cm (o 91 cm – stan ostrzegawczy)
Na terenie m. Rzeszów w zlewni potoku Młynówka na osiedlu Słocina – sytuacja stabilizuje się.
Potok Młynówka na odcinku od ul. Wiktora do ul. Mieszka I i wzdłuż ul. Mieszka I zaobserwowano spadek zwierciadła wody – woda utrzymuje się w korycie cieku. Podtopiona droga powiatowa relacji Brzozów- Strzyżów jest przejezdna, Na przyległych łąkach stagnuje woda.
Zbiornik przeciwpowodziowy Besko na Wisłoku dysponuje rezerwą w wysokości 5,15 mln m3 – stan na godz. 04.30 UTC

 

Zarząd Zlewni Przemyśl
Na terenie działania ZZ Przemyśl odnotowano stany ostrzegawcze w NW Lubaczów i NW Jarosław.
• Rzeka Szkło m. Charytany – stan wody 407 cm (o 77 cm – stan ostrzegawczy)
• Rzeka Lubaczówka m. Zapałów – stan wody 338 cm (o 88 cm – stan ostrzegawczy)
• Rzeka San m. Leżachów – stan wody 455 cm (stan ostrzegawczy 460)
Na terenie zlewni rz. Lubaczówka i Sołotwa sytuacja bez zmian, utrzymują się wysokie stany wód na rzekach i dopływach. Występują lokalne podtopienia nie zagrażające terenom zurbanizowanym.
Na terenie zlewni rz. Szkło poziom wody podnosi się. Występują lokalne podtopienia nie zagrażające terenom zurbanizowanym – dotyczy m. Młyny
Na terenie działania NW Lubaczów w chwili obecnej sytuacja się ustabilizowała.
Sytuacja na kanałach PI i PII i na pot. Motwica i pot. Czerepań ustabilizowała się. Poziom wody na chwilę obecną nie wzrasta.
Na rz. Szkło w m. Charytany poziom wód wzrasta co może spowodować lokalne podtopienia budynków mieszkalnych.
Na terenie NW Lubaczów występują lokalnie słabe opady deszczu, które na chwilę obecną nie stwarzają potencjalnego zagrożenia.

 

Zarząd Zlewni Jasło
Sytuacja: rzeka Wielopolka wodowskaz Paszczyna stan 508 cm – stan alarmowy przekroczony, rzeka Wisłoka wodowskaz Mielec 2 stan 714 cm – stan alarmowy, rzeka Wisłoka wodowskaz Pustków stan 740 cm – stan alarmowy, rzeka Wisłoka wodowskaz Dębica ul. Kościuszki stan 556 cm - stan ostrzegawczy, potok Grabinka wodowskaz Czarna stan 290 cm – stan ostrzegawczy.
Stany ostrzegawcze zostały również przekroczone na rzekach Jasiołka w m. Jasło, na rz. Wisłoka w m. Żółków, Krajowice i Dębica, oraz na rz. Ropie w m. Topoliny, Ropa.
Na pozostałych rzekach i potokach stany wód układają się poniżej stanów ostrzegawczych.
W zlewni Wisłoki na obszarze NW Mielec utrzymują się stany wody w strefach średnich i wysokich. Starosta Powiatu Mieleckiego wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego dla gmin: Wadowice Górne, Radomyśl, wielki, Mielec, Miasto Mielec, Borowa, Czermin.
Na obszarze Gminy Dębica powstała wyrwa brzegowa, która spowodowała przerwanie ciągłości drogi gminnej do ok. 15 posesji mieszkalnych w miejscowości Latoszyn od potoku Ostra.
Zbiornik Klimkówka na rzece Ropie posiada obecnie rezerwą wysokości 10,47 mln m3 – stan na 04.30 UTC
W górnych partiach rzeki Ropy wystąpiły intensywne opady deszczu, które spowodowały że aktualny dopływ do zbiornika Klimkówka wynosi 105,70 m3/s.
W związku z powyższym zgodnie z Instrukcją następuję odpływ zbiornika w wysokości 70,12 m3/s

 

AKTUALIZACJA na godz. 23:15

Zlewnia Górnego Sanu: utrzymują się stany wody w strefach średnich i wysokich. Jedynie w przypadku rzeki Szkło (wzrost) i Lubaczówki (bez zmian) są przekroczone stany ostrzegawcze. Lubaczówka spowodowała lokalne podtopienia w m-ciach Lubaczów, Bałaje/Mokrzyca , Załuże , Basznia Dolna zostały podtopione użytki rolne - woda w dalszym ciągu stagnuje w zaniżeniach terenowych. W Jarosławiu, poza terenem zabudowanym wylała Szewnia Miłka – w obecnej chwili woda już opada. Potok Motwica i Czerepań - woda wystąpiła z koryta, zalewa pola uprawne i zbliża się do budynków mieszkalnych. W miejscowościach Bobrówka, Wietlin I, Wietlin III, Wietlin wieś, Laszki. W  miejscowości Pełkinie woda wystąpiła z kanału podtapiając tereny rolne i ogrody działkowe.


Zlewnia Dolnego Sanu: stany wody utrzymują się w strefach średnich i wysokich. Rzeka Trzebośnica nadal utrzymuje się na granicy stanu alarmowego, zaobserwowano spadek poziomu wody – woda utrzymuje się w korycie. W miejscowości Sarzyna spowodowała ona lokalne podtopienia. Rzeka Tanew w m. Osuchy - nadal stan ostrzegawczy (wzrost), - woda utrzymuje się w korycie i nie zanotowano podtopień. Przyrwa – Nil oraz Górnianka spowodowały duże straty na terenie Kolbuszowej: lokalne podtopienia domów, dróg, lokali handlowych, szkoły, skansenu. Od godziny 15 zanotowano spadek wody o ok. 80 cm na Przyrwie – Nilu i o ok. 50 cm w korycie Górnianki – na chwile obecną wody tych cieków utrzymują się w korytach.
Stabilizuje się sytuacja w sąsiedztwie mniejszych nieopomiarowanych cieków: Bystrzyk, Dęba, Świerczówka , Trześniówka Kolbuszowska potok Jaślańsko – Chorzelowski – woda w korytach opada, zostały jedynie lokalne zastoiska w zaniżeniach terenowych. – sytuacja bez zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Dodatkowo mniejsze potoki: Lubienia, Złotka Nitka, Łazowna, Barcówka oraz potok Mucha spowodowały lokalne podtopienia pól i terenów zabudowanych na terenie gmin – sytuacja bez zmian.
Aktualna rezerwa powodziowa na zbiorniku Wilcza Wola wynosi 2,5 mln m3 – stan na godz. 18.00 UTC.

Zlewnia rzeki Wisłok: stany wody utrzymują się w strefach średnich i wysokich. Stany alarmowe przekroczone są na rzece Wisłok m. Żarnowa (spadek) oraz Stobnicy w m. Godowa (tendencja wzrostowa). Woda utrzymuje się powyżej stanów ostrzegawczych na rzece Wisłok w Tryńczy (wzrost), w Rzeszowie (malejąca), oraz na Mleczce w Gorliczynie (malejąca). Wisłok w mieście Krosno jest na poziomie poniżej stanów ostrzegawczego. W m. Lutcza przy ujściu potoku Krościanka została częściowo podtopiona droga powiatowa relacji Brzozów- Strzyżów, dolina zalana pasem 120 m na długości ok 250 m. W dalszym ciągu trwa napełnianie suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka. Na terenie miasta Rzeszowa w zlewni potoku Młynówka na osiedlu Słocina w wyniku nawalnych opadów deszczu, wystąpiły lokalne podtopienia kilku posesji – sytuacja na chwile obecną stabilizuje się. Potok Młynówka na odcinku od ul. Wiktora do ul. Mieszka I i wzdłuż ul. Mieszka I - zaobserwowano spadek zwierciadła wody o ok. 70cm.
Zbiornik przeciwpowodziowy Besko na Wisłoku dysponuje rezerwą w wysokości 5,26 mln m3 – stan na godz. 20:30 UTC

Zlewnia Wisłoki: utrzymują się stany wody w strefach średnich i wysokich. Stany alarmowe przekroczone są na rzece Wielopolce w m. Paszczyna, i na rzece Wisłoka w m. Pustków. Stany ostrzegawcze przekroczone są na Wisłoce m. Krempna-Kotań, m. Żółków, m. Krajowice, rzeka Ropa w m. Klęczany i w miejscowosci Ropa. Powstała w prawym wale Potoku Wadowickiego 30-sto metrowa wyrwa spowodowała podtopienie miejscowości Wadowice Dolne. Straż Pożarna nadal podejmuje czynności mające na celu zabezpieczenie wyrwy - sytuacja jest stale obserwowana. Rzeka Wielopolka spowodowała podtopienia budynków, drogi wojewódzkiej w miejscowościach Ostrów i Sędziszów, Niedźwiada. Z kolei potok Ostra w m. Latoszyn uszkodził drogę gminną na długości ok. 50 metrów – wykonano doraźne czynności naprawcze (przesunięcie koryta), które zapobiegną dalszemu rozmywaniu korpusu drogi. Ponadto, w miejscowości Zabrnie Wampierzowskie w lewym wale rzeki Nowy Breń na długości ok. 4 km (km. ok. 8+000 – 12+000) w rejonie granicy z województwem małopolskim stwierdzono intensywne przecieki przez korpus obwałowania. PSP przystąpiła do zabezpieczenia zagrożonego odcinka obwałowania. Zbiornik Klimkówka na rzece Ropie posiada obecnie rezerwę wysokości 11,76 mln m3 – stan na 20:30 UTC.

 

AKTUALIZACJA na godz. 17:00

RZGW w Rzeszowie wprowadziło całodobowy dyżur przeciwpowodziowy. Aktualna sytuacja w na terenie poszczególnych Zarządów Zlewni przedstawia się następująco:

Zlewnia Górnego Sanu: utrzymują się stany wody w strefach średnich i wysokich. Jedynie w przypadku rzeki Szkło i Lubaczówki są przekroczone stany ostrzegawczy. Lubaczówka spowodowała lokalne podtopienia na terenie m. Lubaczowa oraz Wólki Zapałowskiej). W Jarosławiu, poza terenem zabudowanym wylała Szewnia Miłka – w obecnej chwili woda już opada. Potok Motwica sposodował lokalne podtopienia w czterech miejscowościach w Gminie Laszki.

 

Zlewnia Dolnego Sanu: stany wody utrzymuję się w strefach średnich i wysokich. Rzeka Trzebośnica przekroczyła stan alarmowy i w miejscowości Sarzyna spowodowała lokalne podtopienia. Rzeka Tanew - stan ostrzegawczy, woda utrzymuje się w korycie i nie zanotowano podtopień. Dodatkowo mniejsze rzeki: Jeżówka, Rudnia, Bystrzyk, Dęba, Potok Jaślańsko-Chorzelowski, Przyrwa Nil, Górnianka, Świerczówka, Trześniówka Kolbuszowska, Lubienia, Złotka Nitka, Łazowna, Marcówka oraz potok Mucha spowodowały lokalne podtopienia pól i terenów zabudowanych. Szczególnie zła sytuacja wystąpiła na terenie Kolbuszowej, gdzie Nil i Górnianka podtopiły liczne gospodarstwa.
Aktualna rezerwa powodziowa na zbiorniku Wilcza Wola wynosi 2,7 mln m3

 

Zlewnia rzeki Wisłok: stany wody utrzymują się w strefach średnich i wysokich. Jedynie rzeki Mleczka, Wisłok i Stobnica przekroczyły stany ostrzegawcze i alarmowe. Na terenie miasta Rzeszowa wystąpiły lokalne podtopienia obszarów zabudowanych.
Zbiornik przeciwpowodziowy Besko na Wisłoku dysponuje rezerwą w wysokości 5,34 mln m3

 

Zlewnia Wisłoki: utrzymują się stany wody w strefach średnich i wysokich. W dalszym ciągu utrzymują się stany ostrzegawcze i alarmowe. Najgorsza sytuacja występuje w powiecie mieleckim. Powstała w prawym wale Potoku Wadowickiego 30-sto metrowa wyrwa spowodowała podtopienie miejscowości Wadowice Dolne. Straż Pożarna podjęła czynności mające na celu zabezpieczenie wyrwy. Rzeka Wielopolka spowodowała podtopienia budynków, drogi wojewódzkiej w miejscowościach Ostrów i Sędziszów, Niedzwiada.
Zbiornik Klimkówka na rzece Ropie posiada obecnie rezerwę w syokości 13,40 mln m3.

Ponadto, w miejscowości Zabrnie Wampierzowskie w lewym wale rzeki Nowy Breń na długości ok. 4 km (km. ok. 8+000 – 12+000) w rejonie granicy z województwem małopolskim stwierdzono intensywne przecieki przez korpus obwałowania. Około godziny 15-stej zostały w ten rejon skierowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

 

Rzeka Wisłoka w Jaśle

Rzeka Wisłoka w Jasle

 

SYTUACJA z 22-05-2019 godz. 9:00


Intensywne opady w administrowanym przez RZGW w Rzeszowie Regionie Wodnym Górnej - Wschodniej Wisły spowodowały wzrost poziomu wód w rzekach. Stany alarmowe przekroczone są na Wisłoku w m. Żarnowa oraz na Wisłoce w Krajowicach. Woda utrzymuje się powyżej stanów alarmowych również na dopływach głównych rzek: na Stobnicy w Godowej oraz Grabince w m. Głowaczowa. Alarmy powodziowe obowiązują w powiecie mieleckim (gm. Wadowice Górne), dębickim (gm. Czarna) oraz kolbuszowskim (gm. Kolbuszowa).

Pogotowia przeciwpowodziowe dla kilku gmin ogłoszono w powiatach: jasielskim, mieleckim (gm. Czermin, Przecław, Radomyśl Wielki, gmina i miasto Mielec), powiecie dębickim (gm. Jodłowa, Brzostek i Żyraków) oraz ropczycko sędziszowskim dla gmin Ropczyce i Iwierzyce. Służby terenowe RZGW w Rzeszowie na bieżąco monitorują sytuację na głównych ciekach i ich dopływach.

W związku z zaistniałą sytuacją Wojewoda Podkarpacki zwołała posiedzenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które rozpoczęło się o godz. 9:00.