Trwa misja w ramach której przedstawiciele BŚ i BRRE dokonują audytu zadań realizowanych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. W dniu 14 maja br. odbyła się wizytacja terenu budowy zadania „Wisła etap 2” na którym od 25 marca br. trwają roboty budowlano montażowe.
W spotkaniu wzięła udział Pani Monika Niemiec-Butryn - Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ oraz Pani Katarzyna Grzywacz – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W trakcie części konferencyjnej spotkania Pani Małgorzata Wajda Dyrektor RZGW w Rzeszowie oraz Pani Agnieszka Duszkiewicz Z-ca ds. Powodzi i Suszy przedstawiły zaproszonym gościom zakres i aktualny stan realizacji zadań.

Realizowana przez RZGW w Rzeszowie część projektu o wartości 151,89 mln zł obejmuje m.in. trzy kontrakty na roboty budowlane o wartości 131,20 mln zł. W ubiegłym roku zakończono już pierwsze zadanie „Wisła etap 1” o wartości 30,12 mln zł., które polegało na rozbudowie 10 km prawego obwałowania Wisły na terenie miasta Tarnobrzega. Efektem projektu było zwiększenie ochrony powodziowej terenów o powierzchni 4,8 tys. ha zamieszkałych przez 7,8 tys. osób.
Kolejne, realizowane obecnie przedsięwzięcie „Wisła etap 2” o wartości robót 74,71 mln zł pozwoli na zmodernizowanie kolejnych 16 km obwałowań Wisły, Sanu i Łęgu do granicy z województwem lubelskim. Również w 2019 roku rozpoczną się roboty budowlane na trzecim kontrakcie „San III” o szacunkowej wartości 26,37 mln zł. Inwestycja ta, dla której Inwestor uzyskał już pozwolenie na realizację, będzie polegać na rozbudowie ujściowego odcinka lewego wału Sanu na długości 4,4 km. Oprócz kontraktów na roboty, w roku bieżącym rozpoczęte zostaną również prace przedprojektowe dla rozbudowy lewego wału Sanu w km 9+500 do 27+000 na terenie gmin Stalowa Wola i Zaleszany.

Przedstawiciele Banku Światowego bardzo pozytywnie ocenili zaawansowanie zadań, natomiast obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządów wyrazili pod adresem Wód Polskich swoje podziękowania za sukcesywną realizację kolejnych przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

 

plac budowy w Zalesiu Gorzyckim

Plac budowy w Zalesiu Gorzyckim

 

 zabezpieczanie przed filtracją podłoża odcinka wału Wisły

 zabezpieczanie przed filtracją podłoża odcinka wału Wisły

Modernizowana sekcja III obwałowania Wisły między Trzesniówką i Łęgiem

Modernizowana sekcja III obwałowania Wisły - między Trzesniówką i Łęgiem

Konferencja w biurze konsultanta w Stalowej Woli

Konferencja w biurze konsultanta w Stalowej Woli