W dniu 19.09 br. rzeszowskie Wody Polskie otrzymały zgłoszenie dotyczące możliwości zatrucia ujęcia wody oraz wód powierzchniowych rzeki Jasiołki, poprzez spuszczenie ścieków z oczyszczalni, zarządzanej przez spółkę Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. 

Natychmiast po otrzymaniu powiadomienia, pracownicy Zarządu Zlewni w Jaśle wraz z pracownikami NW w Jaśle, udali się na wizję terenową. Podczas oględzin przy wylocie kolektora z oczyszczalni ścieków w miejscowości Dukla, stwierdzono wypływ ścieków oczyszczonych wraz z pianą. Ponadto, nie stwierdzono obecności fetoru.

W związku z zaistniałą sytuacją, w dniu 19.09 br. Zarząd Zlewni w Jaśle wystosował pismo do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami oraz o poinformowanie o wynikach badań.

Jednocześnie, o zdarzeniu powiadomiony został Burmistrz Dukli, Prezes PZW Okręgu Krosno oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie.

Dodatkowo, w dniu 20.09 br., Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle wezwał spółkę Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. do złożenia w terminie 7 dni wyjaśnień, dotyczących przyczyny wypływu z kolektora mocno spienionych ścieków. Ponadto, ZZ w Jaśle wezwał GKiM Sp. z o. o. do udzielenia informacji czy zrzucane do Jasiołki ścieki posiadają parametry zgodne z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz do wyjaśnienia, jakie kroki spółka podejmuje, w celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk.

Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, za gospodarkę ściekową odpowiada właściwy terytorialnie samorząd. W związku z powyższym, w dniu 22.09 br. Zarząd Zlewni w Jaśle, wystosował pismo do Burmistrza Dukli, z wnioskiem o objęcie szczególnym nadzorem właścicielskim spółki GKiM w Dukli Sp. z o.o. w zakresie prawidłowości prowadzenia działalności wpływającej na środowisko naturalne.

Równolegle, w dniu 22.09 br. o zdarzeniu poinformowana została Spółka Wodna Wodociąg Wiejski Łęki Dukielskie – Wietrzno, do której należy ujęcie wody pitnej, zlokalizowane 4 km poniżej miejsca potencjalnego skażenia oraz stacja uzdatniania wody. W niniejszym piśmie PGW WP zawiadomiły o możliwości potencjalnego skażenia i o konieczności monitorowania pobieranych wód na ujęciu dennym w Wietrznie, do czasu otrzymania wyników badań z WIOŚ.

Ponadto, pracownicy PGW WP ZZ Jasło i NW Jasło na bieżąco monitorują sytuację na rzece Jasiołka. W przypadku nieprawidłowości, powiadomione zostaną właściwe organy (WIOŚ, Policja, Sanepid, Burmistrz Dukli).

Analogicznie, pracownicy rzeszowskich Wód Polskich monitorują sytuację w miejscowości Kołaczyce.

Jasiołka w m. Dukla
Zdjęcie wykonane przez pracowników PGW WP podczas wizji lokalnej w dniu 19.09 br.