5 sierpnia br. rozpoczął się II etap prac odmuleniowych na stopniu wodnym w Rzeszowie.
To już ostania faza przedsięwzięcia, polegającego na odtworzeniu pojemności retencyjnej zalewu rzeszowskiego.

Aktualnie prace odmuleniowe realizowane będą na obszarze Natura 2000 i obejmą odcinek ponad 3 kilometrów. Zgodnie z założeniami technologicznymi, uzgodnionymi z RDOŚ w Rzeszowie, odmuleniu zostanie poddane łącznie 15 ha powierzchni czaszy zbiornika.

 20220810 121321 maleFot. Wydobycie osadów przy pomocy refulera

Zakres planowanych prac obejmuje usunięcie ok. 180 tys. m3 osadu. W tym celu wykonawca będzie wykorzystywał koparkę pogłębiająco-refulerujacą (refuler) oraz wspomagająco koparki z osprzętem łyżkowym na pontonach. Muł transportowany będzie na brzeg poprzez taśmociągi i rurociągi.

Wydobyte osady gromadzone będą na terenie deponii głównej, zlokalizowanej na prawym brzegu rzeki Wisłok w obrębie zbiornika (powyżej Zapory) oraz na terenie deponii alternatywnej. Następnie osad usunięty ze zbiornika zostanie wywieziony na miejsce docelowego zagospodarowania w miejscowości Siedliska w gminie Lubenia.

 

20220810 122628 maleFot. Transport rurociągiem na deponię

Przed zasadniczym odmuleniem, w ramach działań minimalizujących, planowane jest odłowienie małż w okolicy wysepek i przeniesienie ich na stanowiska zastępcze. Szczegółowy sposób prowadzenia prac w tym zakresie ustali nadzór malakologiczny, który będzie czuwał nad ich przebiegiem.

 20220810 123808 maleFot. Załadunek i wywiezienie do miejsca zagospodarowania

Podmiotem wykonującym prace odmuleniowe na Zbiorniku Rzeszów jest spółka Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. K. z Łojewa z województwa kujawsko-pomorskiego. Przewidywanym terminem zakończenia przedsięwzięcia jest grudzień br.

Dotychczas, w ramach odmulania czaszy Zbiornika Rzeszów, usunięto blisko 0,5 mln m3 osadów z obszaru o powierzchni ok. 17 ha. Prace prowadzone były na długości 1,1 km. Wartość wykonanych do tej pory robót wynosi blisko 50 mln zł. Łączne koszty przedsięwzięcia to blisko 70 mln zł.

Jednocześnie przypominamy, że projekt pn. „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok”, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.